Information till medlemmarna i SPHKs rasklubb för alaskan malamute

SPHK har av styrelsen för alaskan malamute mottagit kritik som SPHK styrelse nedan bemöter och hoppas med detta klargöra och tydliggöra information.

Flertalet i styrelsen för alaskan malamute har avgått med omedelbar verkan. När en styrelse avgår under mandatperioden tar SPHK över allt ansvar. Det innebär att SPHK skriver verksamhetsberättelse utifrån protokoll, verksamhetsplan och sammanställer årsmöteshandlingar. SPHK kommer därför att ansvara för att anordna rasklubbens årsmöte. Årsmötet kommer att ske digitalt den 26 mars.

Organisation

Svenska Kennelklubben är en hierarkisk organisation där SPHK är en specialklubb under SKK. SPHK har rasansvar för de fyra polara raserna. Det innebär bland annat utställning, regler för prov, avelsfrågor och RAS (rasspecifika avelstrategier).

Rasklubbarna är underavdelningar till SPHK och är avtalsanslutna. Rasklubbarna fungerar i princip som SPHK, men är endast rådgivande. Detta innebär att rasklubbarna är skyldig att följa de beslut som fattas av SKK eller SPHK och som rör medlemmar, raser och verksamhet.

Rasklubbens styrelse

Rasklubben ska verka enligt SKKs och SPHKs stadgar, regler och riktlinjer. Det innebär bland annat att rasklubben fortlöpande ska delge SPHK protokoll från års- och styrelsemöten. Rasklubben är skyldig att delta vid SPHKs styrelsemöten, fullmäktigemöten och konferenser mm.

Styrelsen ska aktivt söka information och ansvara för att gemensamma aktiviteter, prov och utställningar blir genomförda. Som förtroendevald ska man ha kännedom om stadgarna. Ordförandes uppgift är att stimulera till arbete i enlighet med klubbens stadgar och arbetsordning.

Kommunikationen mellan SPHK och rasklubb har varit bristfällig. Styrelsen för rasklubben alaskan malamute har under det senaste året inte besvarat eller bekräftat mejl från SPHKs styrelse. Det innebär bland annat att rasklubben inte har använt sina möjligheter att påverka SPHKs verksamhet och framtid. Rasklubben har inte heller haft någon representant på SPHKs fullmäktige eller styrelsemöten. Däremot deltog en representant på SPHKs arbetshelg.

RAS (Rasspecifika avelsstrategier)

Rasklubbens ansvar innebär att styrelsen ska uppdatera RAS enligt SKKs riktlinjer. SPHKs styrelse ska granska dokumentet och ge förslag till ändringar. Godtar rasklubben inte förslaget till ändringar ska de motivera varför. Därefter skickar SPHKs styrelse dokumentet med ett yttrande till SKK för ett godkännande.

Rasklubben arbetade redan under förra mandatperioden med att revidera RAS. Dokumentet skickades in till SPHK som hade vissa synpunkter. SPHK mottog aldrig något nytt justerat dokument.         Under SPHKs arbetshelg 2023 var alla eniga om att det fanns brister i dokumentet. Rasklubbens styrelse accepterade inte de av SPHKs föreslagna ändringar. SKK ansåg att de ändringarna som föreslagits av SPHK var bra och att ändringarna skulle tydliggöra dokumentets innehåll. Rasklubben valde att skicka dokumentet direkt till SKK. Detta resulterade i ett möte med SKK i oktober där ordföranden lovade att göra önskade justeringar inom 14 dagar. Något nytt dokument har fortfarande inte inkommit.

Rasklubbsbidrag

SPHKs rasklubbsbidrag består av två delar. Varje rasklubb får 10 000 kronor. Därutöver kan rasklubbarna få 5000 kronor om vissa villkor är uppfyllda.

Rasklubben ställde in rasspecialen i Gafsele med kort varsel. SPHK tog ansvar för och genomförde utställningen. I annat fall skulle SKK tagit bort rätten för rasklubben att arrangera utställningar de kommande två åren. SPHKs styrelse valde att hålla inne bidragsdelen om 10 000 kronor tills det ekonomiska resultatet för utställningen blev klart. Återstoden kommer att utbetalas till rasklubben. Överstiger kostnaderna bidraget kommer SPHK att fakturera rasklubben.

Vad gäller bidraget om 5 000 kr har rasklubben inte skött sina åtaganden som beskrivits ovan. De har exempelvis inte deltagit på några av SPHKs styrelsemöten. Därför har bidraget uteblivit. Detta är styrelsen för rasklubben informerad om.

Styrelsen för Svenska Polarhundklubben