Extra årsmöte SPHK 27 juni 2022 kl 19:00

 Dagordning, handlingar samt länk till stadgar

Dagordning 
1. Justering av röstlängd
2. Val av ordförande för mötet
3. Styrelsens anmälan av protokollförare vid mötet
4.
Val av justeringsmän som tillsamman med mötesordföranden ska justera protokollet
5.
Val av rösträknare
6.
Beslut om eventuell närvaro och yttranderätt
7.
Fråga om medlemmarna blivit stadgeenligt kallade
8.
Fastställande av dagordning
9.
Övriga ärenden
        –
Beslut om nya stadgar för SPHK
10.
Mötet avslutas

Handlingar
Vid ordinarie årsmöte bifölls förslaget till nya stadgar inklusive tilläggsyrkanden. Eftersom förslaget inte bifölls med trefjärdedelars majoritet måste ett extra årsmöte hållas. Då krävs istället två årsmötesbeslut med enkel majoritet för att förslaget ska antas.

Styrelsen föreslår det extra årsmötet att anta nya stadgar anpassade för SPHK efter SKK´s nya typstadgar. Antar årsmötet de nya stadgarna börjar de gälla från och med den 1 augusti 2022 efter det att SKK/fk godkänt stadgarna.

Följande tilläggsyrkanden ingår i förslaget

  • Alla medlemmar ska ha närvaro och yttranderätt vid fullmäktigemöte
  • Varje medlem och rasklubb ska ha motionsrätt
  • Protokoll, ska på begäran, göras tillgängliga för medlemmar

Mötesdeltagarna ska endast rösta Ja eller Nej, inga diskussioner

Läs stadgar för SPHK här