Läs om stadgarna inför det extra årsmötet!

Kompletterande info till arbetet med stadgarna 

 Varför skulle vi se över stadgarna?  Läs i pdf-format

SKK vill ha en enhetlig organisation för både specialkubbar och rasklubbar som ingår inom SKK. Typstadgarna syftar till att få klara beslutsvägar och tydliga kommunikationsvägar. SKK har därför tagit fram förslag på nya typstadgar.

SPHK är ett pilotprojekt i detta arbete. Det innebär att vi ligger ett år före övriga klubbar och vi har möjlighet att göra justeringar i stadgarna under det första året.

SPHK kan inte undantas från denna organisation om SPHK ska kvarstå som specialklubb inom SKK. Det vi kan göra och har arbetat med är att forma stadgarna så att de anpassas till SPHK.

De nya typstadgarna inom SKK kommer att gälla för alla specialklubbar och rasklubbar från 2023. För specialklubbar med flera rasklubbar är det fullmäktigemöten och för specialklubb som tillika är rasklubb för en ras är det fortsatt årsmöte. Det innebär att medlemmarna endast har full närvaro-, yttrande- och beslutanderätt på ett årsmöte och det är rasklubbens årsmöte.

Hur ser arbetsordningen ut inom SPHK?

Varje höst i augusti/september har SPHK en arbetshelg. Sammankallande till det styrelsemötet är ordförande.

Till arbetshelgen är hela SPHK:s styrelse inklusive funktionärer inbjudna samt representanter från rasklubbar och distrikt.

Arbetshelgen har en gedigen dagordning och det är vid detta möte olika aktuella uppdrag inom klubben diskuteras och blir beslutade.

Även vår aktivitetskalender bör vara klar inför denna helg och en översyn görs så att arrangemang inte krockar…. svårt att få till, javisst!!!

Hur utsåg man arbetsgruppen som skulle arbeta med stadgarna?

På arbetshelgen i augusti 2021 presenterades uppdraget och på sittande möte kom namnförslagen upp och mötet beslutade att följande personer skulle ta sig an arbetet: Helen Söderström, Agneta Hörnlund och Ulla Lindroth Andersson med stöttning från Per-Inge Johansson från SKK, som arbetar med de nya typstadgarna.

 Hur har arbetets gång sett ut?

Arbetsgruppen har först gått igenom rasklubbarnas stadgar och gjort justeringar så att stadgarna ska passa våra rasklubbar. Samtliga rasklubbar har på sina årsmöten antagit de nya stadgarna.

Arbetet fortsatte sedan med SPHK´s stadgar och justeringar genomfördes även här för att passa vår specialklubb så bra som möjligt.

SPHK ska antingen anta stadgarna på ett årsmöte med 3/4 majoritet eller vid två årsmöten med enkel majoritet. SKK ska därefter fastställa stadgarna.

 Bilden nedan beskriver hur de nya stadgarna och organisationen ska fungera.

I Polarhunden nummer 1 2022 på sidan 7 och 8 finns en tydlig och kortfattad beskrivning vad de nya typstadgarna innebär och hur förslaget på omorganisationen kommer att se ut.

 

Schematisk bild av organisationen        Öppna bild i separat fönster