GDPR och Upphovsrätt

Hädanefter i texten kommer ordet SPHK inkludera SPHK centralt och alla dess underavdelningar tex SPHKs rasklubbar. (English version further below)

Insamling av personuppgifter och samtycke

SPHK erhåller uppgifter som klassas som personuppgifter. Med personuppgift avses all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till fysisk person som är i livet. Det kan handla om personnummer, namn och kontaktuppgifter som adress, telefonnummer och e-postadress. När du godkänner att bli medlem i SPHK, anmäler dig till utställning, tävling, event eller liknande, godkänner du också att SPHK behandlar dina personuppgifter. Om du inte accepterar vad som sägs i denna integritetspolicy ber vi dig vänligen att inte använda berörda tjänster.

Kommunikation och marknadsföring

Information som du lämnar till SPHK används för att kunna registrera dig som medlem, registrera dig på utställning, event, tävling och meritering etc. Som medlem kan du komma att få e-post rörande SPHK.

Tillgång till personuppgifter

SPHK sparar dina uppgifter så länge det är nödvändigt utifrån gällande lagkrav. Dina uppgifter sparas aldrig längre än vad som är tillåtet. Så få personer som möjligt inom SPHK ska ha tillgång till dina personuppgifter och de överförs aldrig till någon utanför SPHK.

Mer information om GDPR går att läsa här. Länk till lagen om GDPR

…………………….

GDPR and SPHK

Henceforth in this text, the word SPHK will include SPHK and all its subsections.

The collecting of personal data and consent
SPHK collects information that classifies as personal data. Personal data is defined as any information pertaining to a physical living individual. This can be persona data, name and contact information as address, phone number and e-mail address.

By becoming a member of SPHK, signing up for dog show, competition, events or similar, you agree to SPHK handling your data. If you do not agree with this integrity policy, we kindly ask that you do not engage with said services.

Comunications and marketing
Information that you submit to SPHK is used to register you as a member, register to dog shows, events, competitions and working dog test etc. As a member you may receive information by e-mail regarding SPHK.

Access to personal data
SPHK stores your data as long as necessary in regards to relevant legal demands. Your data is never stored longer than is allowed. As few people as possible in SPHK will have access to your data and it will never be shared with anyone outside SPHK.

Further information about the GDPR can be found here. Link to the law about GDPR

 

Lagen om upphovsrätt

Lag (1960:729) 

Upphovsrättslagen omfattar bland annat bilder, texter och video. Några rader ur Lag (1960:729) Upphovsrättsbrott kan leda till böter eller fängelse från 6 månader till högst två år. SPHK följer lagen Lag (1969:729) och ber härmed alla som lägger upp bilder, både här på SPHKs hemsida, SPHKs rasklubbars hemsidor och SPHKs rasklubbar på Facebook att se till att alla bilder som läggs ut här och där, uppger vem som är fotografen. Inte den som är på bilden. Inte vem som äger kameran eller telefonen som bilden är tagen med utan vem som tryckte på knappen. När bilder laddas upp exempelvis till hemsidorna och till Facebook godkänner du att SPHK fritt får använda bilderna. 

Godkänner du inte det, så ladda inte upp bilderna.