Meriteringsregler 2022-2026

 Meriteringsregler

Alaskan malamute, grönlandshund, samojedhund, siberian husky

2022-01-01 – 2026-12-31

Fastställt av SKK 18 maj 2021
Reviderat 6 december 2022 att gälla fr o m den 1 januari 2023

Innehållsförteckning

 1. Allmänna regler för utställningar, prov, tävlingar och beskrivningar
  • Vaccinationer
  • ID märkning
  • Ansvar gällande förvaring av hund
  • Force majeure
  • Oacceptabelt beteende
  • Hinder för deltagande i utställning, prov, tävlingar och beskrivning
  • Doping och otillbörliga förhållanden
 1. Syfte med SPHKs meriteringsregler
 1. Särskilda regler för dragmeriteringar
  • Ägare och förare
  • Deltagande hund
  • Utrustning, hundar
  • Ålder på hund
  • Meriteringstillfällen
  • Protester
  • Registrering av meriter
  • Draglast
  • Grundtid
 1. Regler för dragprov
  • Generella regler
  • Dragprov 10
  • Dragprov 20+
  • Dragprov 60
  • Dragprov 100+
  • Dragprov 250+
  • Dragprov barmark
 1. Roller och ansvar
  • Arrangören
  • Rasklubbar
  • Meriteringsdomare <
  • Meriteringsledare

Bilaga 1 
Principer i meriteringsreglerna

Bilaga 2
Krav på meriter för titlar

Bilaga 3
Ordlista

1. Allmänna regler för utställningar, prov, tävlingar och beskrivningar

Dessa regler är fastställda att gälla fr o m 2022-01-01 t o m 2026-12-31. Eventuella ändringar som påkallats av svensk lagstiftning eller FCI återfinns på SKKs webbplats (www.skk.se).

Nedanstående regler gäller för officiella (stambokförda) utställningar, prov, tävlingar och beskrivningar samt i tillämpliga delar även vid inofficiella (icke stambokförda) arrangemang som anordnas inom SKK- organisationen.

Dessutom gäller i tillämpliga delar SKKs stadgar samt bestämmelser som utfärdats av myndighet.

Inledning och ansvar

Sammanförandet av hundar till utställningar, prov, tävlingar och beskrivningar ställer krav på såväl arrangör som ägare/förare av hund för att kunna upprätthålla ett gott skydd mot smittsamma sjukdomar och skador på människor, den egna hunden och andra djur.

Hundens välfärd har alltid högsta prioritet på samtliga arrangemang inom SKK- organisationen.

Det är också viktigt att resultatet av bedömningen inte påverkas av otillbörliga förhållanden.

Det åligger deltagare och funktionär;

att handla eller uppträda på sådant sätt att det inte skadar eller motverkar SKK eller dess medlemsorganisationer

att på utställning, prov, tävling eller beskrivning inte agera på sådant sätt att det påverkar andra hundars chanser till rättvis bedömning och att inte heller uttala sig nedsättande om andra hundar, funktionärer eller deltagare.

Samtliga hundar ska ställas till förfogande för de undersökningar och de provtagningar som kan föranledas av kontroll av doping och andra otillbörliga förhållanden.

Hundägare eller dennes ombud står under pågående utställning, prov, tävling eller beskrivning under det ansvar som följer av lagen om tillsyn över hundar och katter.

Arrangerande klubb fritar sig och sina funktionärer från allt ansvar för skada eller förlust som kan uppstå för hundägare i samband med utställning, prov, tävling eller beskrivning. Detsamma gäller skada som förorsakats av hund under pågående utställning, prov, tävling eller beskrivning om skadan inte bevisligen varit en följd av uppenbart bristande arrangemang.

Aga av hund är förbjuden.

När veterinärintyg åberopas för en hund ska detta vara utfärdat på av SKK godkänd blankett (se exempelvis F145 Sveriges Veterinärförbund eller motsvarande). Uppgifter som ska finnas med för att intyget ska accepteras är: ras, namn, registreringsnummer, ID- nummer, beskrivning av skada, om den är förvärvad, vad ingreppet avser, åtgärd, anledning till åtgärd och om kroppsdel avlägsnats kommentera dess utseende. Intyg i original ska alltid tas med vid utställning.

Vidimerad kopia räknas som original. Arrangör äger rätt att kopiera veterinärintyg.

Person får inte anmäla, föra eller låta framföra hund på utställning, prov, tävling eller beskrivning, och inte heller på utställning delta med avels- eller uppfödargrupp, som:

 • på grund av myndighetsbeslut inte får hantera eller inneha djur
 • av SKKs Disciplinnämnd uteslutits ur SKK-organisationen
 • av SKKs Disciplinnämnd, SKKs Centralstyrelse, nordisk kennelklubb eller FCI avstängts från rätten att anmäla, föra eller låta framföra hund på utställning, prov, tävling eller beskrivning
 • valt att utträda ur SKK-organisationen under pågående utredning i SKKs Disciplinnämnd.

Hundägare ansvarar för att hund vid utställning, prov, tävling eller beskrivning inte framförs av person som på grund av myndighetsbeslut inte får hantera eller inneha djur, alternativt är utesluten, avstängd eller har utträtt ur SKK-organisationen under pågående utredning i SKKs Disciplinnämnd.

Hund får inte delta, som under de senaste sex (6) månaderna före aktuellt utställnings-, prov-, tävlings- eller beskrivningstillfälle ägts av person som av SKKs Disciplinnämnd uteslutits eller ålagts förbud att anmäla, föra eller låta framföra hund vid utställning, prov, tävling eller beskrivning.

Person som av SKKs Centralstyrelse tilldelats tillträdesförbud i enlighet med SKKs stadga § 9 har inte rätt till tillträde på utställning, prov, tävling eller beskrivning eller annat klubb- arrangemang.

Resultat tilldelade i officiell klass registreras hos SKK. Endast registrerad hund kan tilldelas championat.

1.1 Vaccinationer

Deltagande utländska hundar ska vara införda till Sverige i enlighet med Statens Jordbruksverks gällande införselbestämmelser för hund.  

Deltagande hundar samt andra hundar som har tillåtelse att vistas på området ska vara vaccinerade mot valpsjuka enligt följande:

 • Hund under ett (1) års ålder: vid lägst tio (10) veckors ålder.
 • Hund över ett (1) års ålder: Hund ska vara vaccinerad vid lägst tio (10) månaders ålder och inte vara utförd för mer än fyra (4) år sedan.
 • Förstagångsvaccination ska vara gjord minst fjorton (14) dagar före prov-, tävlings-, beskrivnings och/eller utställningsdagen.

Kontroll av att gällande införsel- och vaccinationsbestämmelser följts kan förekomma.

Vidare rekommenderar SKK att deltagande hundar dessutom är vaccinerade mot parvovirusinfektion och parainfluensa (kennelhosta).

1.2 ID-märkning

Hund ska vara ID-märkt för att få delta på utställning, prov, tävling eller beskrivning.

ID-märkningen kan ske genom tatuering eller genom implantat av microchip som uppfyller ISO-standard 11784 och 11785.

Vid utställning anordnad av SKKs central- styrelse eller SKK/länsklubb är arrangören skyldig att tillhandahålla avläsare.

Kontroll av ID-märkning kan ske.

1.3 Ansvar gällande förvaring av hund

Deltagare vid utställning, prov, tävling eller beskrivning svarar för att hunden hålls på ett sådant sätt att den inte kan tillfoga sig själv eller andra skada. Förvaring i bil, bur, tält eller dylikt får under inga omständigheter ske under sådana förhållanden att hunden kan ta skada.

Om hundägare eller dennes ombud under utställning, prov, tävling, beskrivning eller klubborganiserad aktivitet förvarar hund i strid mot ovanstående ska denne, av tjänstgörande funktionär, på särskild blankett, rapporteras till SKK.

Exempel på funktionär är: domare, beskrivare, bestyrelse, kommissarie, tjänstgörande veterinär, prov- eller tävlingsledare, ringsekreterare, instruktör, figurant vid prov m.fl.

Det åligger arrangören att se till att blanketten finns tillgänglig vid arrangemanget.

1.4 Force majeure

Arrangören är inte skyldig att återbetala anmälningsavgiften om arrangemanget blivit inställt på grund av force majeure.

SKK eller medlemsorganisation svarar inte för skador eller direkta eller indirekta kostnader som orsakats på grund av icke genomfört evenemang. Inte heller förtroendevald, tjänsteman eller funktionär inom SKK eller medlemsorganisation som fattat beslut om sådant evenemang, svarar för skador eller direkta eller indirekta kostnader.

1.5 Oacceptabelt beteende

Hund som under utställning, prov, tävling, beskrivning eller klubborganiserad aktivitet uppvisar ett oacceptabelt beteende genom att visa aggressivitet, göra utfall eller på annat sätt uppträda hotfullt mot människor och/eller andra hundar eller tamdjur, ska på särskild blankett rapporteras till SKK av tjänstgörande funktionär.

Tjänstgörande funktionär har en särskild rapporteringsskyldighet rörande oacceptabelt beteende enligt ovan. Denna gäller även om den tjänstgörande funktionären inte själv har bevittnat den aktuella händelsen. Det åligger arrangör att se till att blanketten finns tillgänglig vid alla arrangemang och klubborganiserade aktiviteter.

Exempel på funktionär är: domare, beskrivare, bestyrelse, kommissarie, tjänstgörande veterinär, prov- eller tävlingsledare, ringsekreterare, instruktör, figurant vid prov m.fl.

Rapporterad hund kan avvisas från området.

1.6 Hinder för deltagande i utställningar, prov, tävlingar och beskrivningar

Mentalitet

Hund som vid tre (3) tillfällen tilldelats Disqualified eller 0 pris med hänvisning till mentaliteten, äger inte rätt att delta. Tjänstgörande domare har i samtliga, prov-, tävlings- och beskrivningsformer rätt att utdela Disqualified med hänvisning till mentaliteten om domaren bedömer att hunden utifrån aktuell prov-, tävling- eller beskrivningsforms förutsättningar uppvisar aggressivitet eller tydligt flyktbeteende, dvs då hund kastar sig paniskt iväg från domaren/funktionären och det inte finns någon möjlighet att närma sig hunden på naturlig väg.

Ohälsa

Hund som vid tre (3) tillfällen tilldelats Disqualified med hänvisning till anatomiska defekter som väsentligt påverkar hundens hälsa och sundhet äger inte rätt att delta.

Hund som vid ett (1) tillfälle tilldelats Disqualified med hänvisning till anatomiska defekter som väsentligt påverkar hundens hälsa och sundhet och som beror på uppenbara tecken på andningsproblem äger inte rätt att delta. Hundägaren har möjlighet att hos SKK begära omprövning av förbud att delta när Disqualified är tilldelat på grund av andningsproblem.

Smittsam sjukdom

Hund som har en smittsam sjukdom eller ohyra får inte delta.

Hund får inte delta som under den senaste månaden har haft eller misstänkts ha haft valpsjuka, parvovirusinfektion eller kennelhosta eller som under den senaste månaden vistats tillsammans med hund som då var sjuk i någon av dessa sjukdomar.

Hund får inte delta tidigare än två (2) månader efter avslutad karantänsvistelse.

Dräktig tik och valptik

Dräktig tik får inte delta i utställning, prov, tävling eller beskrivning 30 dagar före valpning, beräknat från 63 dagar efter första parningen, och får inte heller delta förrän 75 dagar efter valpning, oavsett resultatet av valpningen. Vid beräkning av dagar är dag ett (1) första dagen efter parning/valpning.

Vid mentalbeskrivning (BPH, MH) eller mentaltest (MT) får inte parad tik delta vid någon tidpunkt efter det att parning skett. Se vidare i respektive regelverk.

Valpar

Valpar under fyra (4) månaders ålder får inte delta på utställning, prov, tävling eller beskrivning och inte heller införas på området. Det är arrangörens ansvar att definiera vad som är området.

Öronkuperade hundar Utställning

Får inte delta på utställning eller SBKs exteriörbeskrivning.

Prov, tävling och beskrivning

Hund född i land där öronkupering var tillåten när den företogs får delta på prov, tävling och beskrivning.

Hund född i land där öronkupering inte var tillåten när den företogs får inte delta på prov, tävling eller beskrivning.

Svanskuperade/amputerade hundar och hundar som inte fötts med naturligt hellång svans

I detta sammanhang likställs svansamputerade hundar med svanskuperade.

Utställning

Får inte delta på utställning eller SBKs exteriörbeskrivning. Detta gäller oavsett i vilket land hunden är född.

Från detta förbud att delta på utställning eller SBKs exteriörbeskrivning gäller följande tre (3)  undantag:

 1. Hund född i Sverige och där svansamputering utförts i Sverige av veterinärmedicinska skäl för att avhjälpa en efter födelsen förvärvad skada och där intyg i enlighet med vad som

anges i inledning och ansvar till allmänna regler kan uppvisas i original såväl vid arrangemanget som senare, får delta på utställning och SBKs exteriörbeskrivning.

 1. Hund av ras ur FCI grupp 7 (stående fågelhundar) född i land där svanskupering var tillåten när den företogs eller som har svansamputerats av veterinärmedicinska skäl, alternativt inte är född med naturligt hellång svans får delta på utställning.
 2. Hund av ras angiven nedan och som inte är född med naturligt hellång svans får delta på utställning och SBKs exteriörbeskrivning.
Grupp 1 australian shepherd, australian stumpy tail cattle dog, berger des pyrénées (båda varianterna), bouvier des ardennes, bouvier des flandres, gos d’atura catalá, hrvatski ovcar, miniature american shepherd, mudi, old english sheepdog, polski owczarek nizinny, schipperke, welsh corgi pembroke.
Grupp 2 dansk-svensk gårdshund, engelsk bulldogg, entlebucher sennenhund. 
Grupp 3 jack russell terrier, rat terrier, terrier brasileiro, tenterfield terrier
Grupp 5 karelsk björnhund, västgötaspets
Grupp 6 smålandsstövare.
Grupp 7 se undantag gällande grupp 7 ovan.
Grupp 8 perro de agua español
Grupp 9 bostonterrier, fransk bulldogg, king charles spaniel.

Exteriörbedömning vid ett tillfälle

Hund som inte får delta på utställning på grund av svanskupering, kan efter särskild prövning av SKK, ges rätt att vid utställning bli exteriörbedömd vid ett (1) tillfälle samt få kvalitetspriset infört i stamboken.

Detta under förutsättning att den uppfyller något av följande alternativa krav:

 • är född i land där svanskupering var tillåten när den företogs
 • av veterinärmedicinska skäl har svansamputerats
 • inte är född med naturligt hellång svans och inte är av ras som nämns i listan ovan.

Prov, tävling och beskrivning

Hund född i land där svanskupering var tillåten när den företogs eller som har svanskuperats av veterinärmedicinska skäl alternativt inte är född med naturligt hellång svans får delta på prov, tävling och beskrivning.

Hund född i land där svanskupering inte var tillåten då den företogs får inte delta på prov, tävling eller beskrivning.

1.7 Doping och andra otillbörliga förhållanden

Deltagande hund får inte vara skadad eller sjuk. Den får inte heller vara påverkad på otillbörligt sätt, det vill säga den får inte vara utsatt för åtgärd som otillbörligt kan påverka utseende, prestation, reaktion eller yttring av skada eller sjukdom.

Det åligger den som är ansvarig för hunden att vid behandling eller annan åtgärd förvissa sig om vad detta kan innebära i fråga om hundens rätt att delta vid utställning, prov, tävling eller beskrivning.

Doping av hund regleras av Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om träning och tävling med djur, SJVFS saknr L17, 6 kap. 1-4 §§.

Detaljerade regler för vilka behandlingar och åtgärder som är otillåtna inom SKKorganisationen finns i Nationellt dopingreglemente för hund. Här finns också regler för dispensansökan från SKK-organisationens dopingreglemente.

Då utställningsbestyrelse/provledning/tävlingsledning bestämt att prov för utrönande av eventuell doping eller annan otillåten åtgärd ska tas, är den som är ansvarig för hunden skyldig att ställa aktuell hund till förfogande för provtagning och för de ytterligare undersökningar som kan föranledas därav. Manipulation av prov för dopinganalys är förbjuden.

Kastrerad hanhund/tik

Hanhund som kastrerats kirurgiskt, oavsett orsak, medges inte dispens att delta vid utställning och SBKs exteriörbeskrivning utan ska tilldelas Disqualified respektive ej godkänd.

Hanhund som kastrerats kirurgiskt medges generell dispens att delta vid prov, tävling eller beskrivning. Vid internationella prov och tävlingar kan särskilda krav på testikelstatus finnas – för upplysning om detta, se det specifika regelverket.

Hanhund som kastrerats genom medicinsk behandling medges inte dispens för deltagande vid utställning, SBKs exteriörbeskrivning, prov, tävling eller beskrivning.

Tik som kastrerats genom kontinuerlig medicinsk behandling eller kirurgisk behandling medges generell dispens för deltagande vid utställning, SBKs exteriörbeskrivning, prov, tävling och beskrivning. Se vidare Nationellt dopingreglemente för hund.          

2. Syfte med SPHK:s meriteringsregler

Polarhundarna tillhör inom FCI grupp 5 spetsar/urhundar och återfinns under sektion 1 slädhundar. Polarhundarnas typiska särdrag utgörs av dess anpassning för överlevnad och fysiskt arbete i arktiskt/subarktiskt klimat. Rasernas användningsområde är enligt samtliga fyra rasers rasstandarder släd-/draghund. Förankrat i den historiska kartläggningen så utgör de polara raserna en polar brukshund, vilket vi vill värna om genom våra stadgar och detta regelverk. 

Utdrag ur SPHK:s stadgar:  

§ 1 Mål:      ”Främja avel av mentalt och fysiskt sunda, bruksmässigt samt exteriört fullgoda rasrena polarhundar. Att bevara och utveckla rasernas specifika egenskaper och verka för utveckling av praktiskt bruk av dessa raser som bl.a. draghundar.”

Svenska Polarhundklubbens (SPHK:s) meriteringsregler är en avelsutvärdering av våra rasers specifika egenskaper och användningsområden. Det styr vilka krav som ska gälla för att hundar av raserna alaskan malamute, grönlandshund, samojedhund och siberian husky ska få:

 • delta i bruksklass på utställning
 • erhålla certifikat på utställning
 • svenskt utställningschampionat (SE UCh)
 • svenskt polarhundchampionat SE (polar)Ch

För samojed finns en PDP-beteckning som är ett krav för Polar dragprov.

Principerna och reglerna för de olika championaten och beteckningar återfinns i bilaga 1 och 2 längst bak i detta dokument. 

På SPHKs hemsida finns en mer detaljerad beskrivning om syftet och målen med meritering för polarhundar.

3. Särskilda regler för dragmeriteringar

Nedanstående bestämmelser gäller för officiell dragmeritering av raserna alaskan malamute (AM), grönlandshund (GRL), samojedhund (SAM) och siberian husky (SH).

Dragprov förkortas fortsättningsvis med DP.

3.1 Ägare och förare 

Ägare: Vid dragmeritering får hund som ägs av medlem i SPHK eller i av SKK erkänd utländsk specialklubb som motsvarar SPHK delta. Om fler än en person äger hunden ska samtliga vara medlemmar i någon av ovanstående klubbar.

 Förare bosatt i Sverige: Medlemskap i SPHK krävs. Föraren ska dessutom ha giltigt grönt kort utfärdad av organisation godkänd av SPHK. Förarens ålder ska vara minst 16 år på första provdagen.

 Förare bosatt utom Sverige: Medlemskap i av SKK erkänd utländsk specialklubb som motsvarar SPHK krävs. Förarens ålder ska vara minst 16 år på första provdagen, samt inneha licens eller motsvarande relevant försäkring.  

3.2 Deltagande hund 

Rätt att delta i dragmeritering har registrerade hundar av raserna alaskan malamute, grönlandshund, samojedhund och siberian husky.

Hunden ska delta under det namn den är registrerad. Resultat för hund som meriterar under oriktiga anmälningsuppgifter stryks. 

Svenskägd hund ska vid anmälningstidens utgång vara registrerad i SKK. 

För utlandsägd hund ska kopia av registreringsbeviset bifogas med anmälan.  

Observera att om en utländsk hund delägs av en person boende i Sverige, måste hunden vara omregistrerad i SKK före anmälningstidens utgång.

3.3 Utrustning och hundar

 • Vid dragmeritering får inte hunden vara utrustad med dräkt, däremot är skavsårsskydd som t.ex. ”titt guard” och ”t-shirt” tillåtet. Täcke är tillåtet vid vila men inte under aktivitet.
 • I slädhundsstil ska hundarna vara inspända i lösa linor, även stamlinan ska vara flexibel d.v.s. vara tillverkad av lina/klädd vajer.
 • I pulkastil kan hundarna anspännas med dubbel eller enkel skalm (enkel=mittskalm). Mittskalm får användas vid anspänning av mer än 1 hund.

3.4 Ålder på hund

Hund som deltar på DP10, DP20+ eller DP60 ska på första provdagen ha uppnått 18 månaders ålder. Vid DP100+ och DP250+ att hunden ska ha uppnått 24 månaders ålder på första provdagen. För siberian husky gäller 18 månader vid DP250+. Ingen övre åldersgräns finns.  

3.5 Meriteringstillfällen

Meriteringstillfällen anordnas av SPHK eller med SPHK i samarbete med SDSF. Om meriteringen anordnas av draghundklubb under SDSF ska arrangerande klubb i inbjudan annonsera att det finns en meriterande klass. Samtliga spann och hundar som startar i en meriterande klass deltar i meriteringen. Meriteringstillfällen godkänns av respektive rasklubb inom SPHK. Varje godkänt meriteringstillfälle ska tillkännages av rasklubben på SPHK:s hemsida senast en månad innan anmälningstiden går ut.

Endast en typ av dragprov/hund kan genomföras vid ett heat/meriteringstillfälle.

Arrangemanget ska följa detta regelverk samt nationella regler för förares och hundars säkerhet vid draghundstävlingar. Meriteringsledare, meriteringsdomare och jury ska alltid utses.  

Meriteringsavgiften ska ingå i anmälningsavgiften. Inom SPHK:s egen organisation faktureras avgiften arrangören från SPHK centralt. 

Resultatlistan ska innehålla startnummer, ras, heattider, totaltid, placering, oacceptabelt beteende, domarens underskrift, namnförtydligande och domarnummer. 

Rasklubbarna kan besluta om att utlysa sammanslagna klasser. 

3.6 Protester

Deltagare som anser sig ha tillfogats orätt kan söka rättelse genom att avge protest. Protest får inte avse domslut eller domares bedömning. Protest handläggs av juryn. Protest ska vara skriftlig och inlämnas till arrangören senast en timme efter det att sista ekipage kommit i mål i den klass protesten avser. Beslut på protest ska skriftligen motiveras. Protest ska lämnas på avsedd blankett. 

3.7 Registrering av meriter

För registrering av meritering gäller följande rutiner:

 • Ifylld och underskriven meriteringsblankett lämnas till arrangören före start.
 • Arrangören kompletterar efter meriteringen samtliga meriteringsblanketter för startande spann, skriver under dem och skickar dem till meriteringssekreterare i berörd rasklubb. Kopior på registreringsbevis enligt 3.2 och/eller veterinärintyg (se kapitel 2) samt resultatlista enligt 3.5 ska bifogas. Det ska framgå om hund i spann har brutit.
 • Rasklubbarnas meriteringssekreterare räknar ut resultatet för meritering (1:a, 2:a och 0 pris) och rapporterar till SPHK:s centrala tävlingssekreterare enligt anvisningar. Hundar som avbrutit dragprov ska rapporteras som avbrutit, spann som avbrutit ska rapporteras som spannet avbrutit.
 • SPHK:s tävlingssekreterare vidarebefordrar uppgifterna till SKK för registrering.

Dragmerit registreras alltid för samtliga fullföljande hundar i spannet. Hos SKK registreras 1:a, 2:a eller 0 pris. För hund som inte fullföljt registreras avbrutit eller diskvalificerad. 0 pris registreras för dragprov där första pris eller andra pris inte uppnåtts.

För att en hund ska erhålla titeln SE (polar)Ch eller SE UCh måste ägaren, efter det att hunden har kvalificerat sig, skicka in blanketten Championatanmälan till SKK för att hunden ska erhålla titeln. 

PDP-ansökan skickas till meriteringssekreteraren i rasklubben för samojed.

3.8 Draglast

3.8.1 Draglast i pulkastil

Spannstorlek Alaskan malamute Grönlandshund Samojedhund
1-spann 30 30 20
2-spann 50 50 35
3-spann 65 65  45
4-spann 75 75 55
 • Om en eller flera tikar ingår i spannet reduceras draglasten med totalt 5 kg.
 • Broms krävs från 2-spann.

3.8.2 Draglast i slädhundstil

Antal hundar Draglast, kg      
  Alaskan malamute Grönlandshund Samojedhund

 

Siberian husky
1 30 30 20 avser DP10
2 50 50  0 0
3 65 65  0 0
4 75 75 0 0
5 85 85 0 0
6 95 95 0 0
8 och uppåt 0 0
 • Om en eller flera tikar ingår i spannet reduceras draglasten med totalt 5 kg.

3.9 Grundtid        

Grundtid används för beräkning av godkänd tid för olika priser vid meritering. Grundtiden beräknas för varje klass och utifrån de snabbaste spannens resultat.

Antal fullföljande spann Grundtid är medeltid beräknad för 
3 – 14 De två första spannen
15 – 29 De tre första spannen
30 eller fler De fyra första spannen

           

4. Regler för Dragprov

4.1 Generella regler

 • Kvinnor och män meriterar i samma klass i både pulka- och slädhundsstil.
 • Meriteringsreglerna gäller samtliga hundar i spannet.
 • Om hund inte springer inspänd i spannet under hela meriteringen blir den diskvalificerad. Det gäller i samtliga klasser och distanser på både snö och barmark. Om föraren inte uppger vilken hund som tagits ur eller av annan anledning inte varit inspänd diskvalificeras hela spannet.
 • Vid dragprov ska varje heat genomföras utan pauser och utan att provtiden stoppas. Obligatorisk vila borträknas från provtiden.

4.2 Dragprov 10

Gäller för: Alaskan malamute, grönlandshund och samojedhund.

Körstil: Enspann pulkastil eller enspann slädhundstil med draglast enligt avsnitt 3.8.

Distans: 10 km.

Tiden för meriteringen ska mätas vid exakt 10 km, distansen får aldrig understiga 10 km. Om banan skulle vara längre än 10 km ansvarar arrangören för att tiden för meriteringen mäts vid exakt 10 km.

Tid för 1:a pris GRL: Högst 55 minuter på exakt 10 km. 
Tid för 1:a pris SAM och AM: Högst 60 minuter på exakt 10 km.
Tid för 2:a pris GRL: Högst 60 minuter på exakt 10 km.

4.3 Dragprov 20+

Gäller för: Samojedhund, siberian husky, alaskan malamute och grönlandshund. AM och GRL kan ingå i samma spann. För AM och GRL avser meriteringen endast medeldistans.

Körstil: Pulkastil max 4 hundar för samojedhund, alaskan malamute och grönlandshund, eller slädhundsstil för samtliga raser. Draglast enligt avsnitt 3.8.

Distans: Meritering två eller flera dagar av sprint- eller medeldistanstyp. I sprintmeriteringar ska distansen per dag vara minst 10 km för 4 spann, 12 km för 6 spann, 15 km för 8 – 10 spann, 20 km för öppen klass. I medeldistansmeriteringar ska den sammanlagda distansen vara 78 – 250 km och kan genomföras under flera dagar (minst 39 km/heat). Om banlängden p.g.a. särskilda omständigheter måste förkortas får minskningen inte vara större än 10 % i någon klass.

 Klasser:

 • Siberian husky meriterar alltid i egen klass.
 • Samojedhund meriterar alltid i egen klass i släde.
 • Alaskan malamute och grönlandshund meriterar i samma klass i släde.
 • För samojedhund kan släde och pulka slås samman före start när endast samojed ingår.
 • Alaskan malamute, grönlandshund och samojedhund meriterar i samma klass i pulka.

Tid för 1:a pris, SAM: Grundtid + 15 %. Om den sammanlagda distansen är under 50 km ska hastigheten vara lägst 11 km/tim. Vid längre distanser lägst 8 km/tim. Minst tre fullföljande spann i klassen.

 Tid för 2:a pris, SAM: Grundtid + 20 %. Om den sammanlagda distansen är under 50 km ska hastigheten vara lägst 10 km/tim. Vid längre distanser lägst 8 km/tim. Minst tre fullföljande spann i klassen.

Tid för 1:a pris, SH: Grundtid + 5 %. Minst tre fullföljande spann i klassen. 
Tid för 2:a pris, SH: Grundtid + 10 %. Minst tre fullföljande spann i klassen. 
Tid för 1:a pris, AM och GRL: Grundtid + 15 %. Minst tre fullföljande spann i klassen. 
Tid för 2:a pris, AM och GRL: Grundtid + 25 %. Minst tre fullföljande spann i klassen.  Om endast ett eller två spann fullföljer i klassen och har startat ut med minst tre ekipage så får deltagande spann ett 2:a pris förutsatt att de genomför meriteringen inom arrangörens tidsgräns.

Grundtid: Beräknas för varje klass, se avsnitt 3.9

4.4 Dragprov 60 

Gäller för: Alaskan malamute, grönlandshund och samojedhund. Alaskan malamute och grönlandshund får ingå i samma spann.

Körstil: Pulkastil (max 4 hundar) eller slädhundstil (för alaskan malamute och grönlandshund max 6 hundar). Draglast i båda körstilarna enligt avsnitt 3.8. 

Klasser: I pulkastil meriterar alla tre raserna i samma klass. I slädhundstil kan alaskan malamute och grönlandshund meritera i samma klass. 

Slädhundstil: Samojedhund meriterar alltid i egen klass med max 8 hundar. 

Distans: Minst 60 km och i två heat (t.ex. 30 km + 30 km) under två på varandra följande dagar.

Tid för 1:a pris AM och GRL: Grundtid + 15 %. Minst tre fullföljande spann i klassen.
Tid för 2:a pris AM och GRL: Grundtid + 25 %. Minst tre fullföljande spann i klassen.

Om endast ett eller två spann AM/GRL fullföljer gäller:    

Tid för 1:a pris AM/GRL: Minst 11 km/tim.
Tid för 2:a pris AM/GRL: Minst 9 km/tim.

Tid för 1:a pris SAM: Lägst 9,5 km/tim. för släde och 9 km/tim för pulka.
Tid för 2:a pris SAM: Lägst 8,5 km/tim för släde och 8 km/tim för pulka.

Hopslagning av klasser: Får endast ske före start.

Grundtid: Beräknas för varje klass, se avsnitt 3.9.

4.5 Dragprov 100+

Gäller för: Alaskan malamute, grönlandshund och samojedhund. Olika raser får ingå i samma spann.

Körstil: Pulkastil (max 4 hundar) eller slädhundstil. Draglasten ska vara den obligatoriska utrustning som arrangören kräver för att meriteringen ska genomföras på ett säkert sätt. Klasser: Varje körstil meriterar i egen klass. Vid färre än tre startande i någon körstil meriterar körstilarna i samma klass.

Distans: Ett heat om minst 100 km.

Tid för 1:a pris: Grundtid + 25 %. Minst tre fullföljande spann i klassen. 
Tid för 2:a pris: Grundtid + 50 %. Minst tre fullföljande spann i klassen.

Om endast ett eller två spann fullföljer och klassen har startat ut med minst tre ekipage så får deltagande spann ett 2:a pris förutsatt att de genomför meriteringen inom arrangörens tidsgräns.

Hopslagning av klasser: Får endast ske före start.

Grundtid: Beräknas för varje klass, se avsnitt 3.9.

4.6 Dragprov 250+

Gäller för: Alaskan malamute, grönlandshund, samojedhund och siberian husky. Olika raser får ingå i samma spann vad gäller AM, GRL, SAM.

Körstil: Pulkastil (max 4 hundar) endast AM, GRL, SAM, eller slädhundstil samtliga raser.

Draglast: Den obligatoriska utrustning som arrangören kräver för att meriteringen ska genomföras på ett säkert sätt. 

Klasser SH: 6-, 8- och 12-spanns klasser. Vid färre än tre startande i någon klass kan klasserna slås ihop. 

Klasser AM, GRL, SAM: Varje körstil meriterar i egen klass. Vid färre än tre startande i någon klass kan klasserna slås ihop. 

 Distans: Ett heat om minst 250 km.

Tid för 1:a pris SH: Grundtid + 5 %. Minst tre fullföljande spann i klassen. 
Tid för 2:a pris SH: Genomfört inom arrangörens maxtid.

Tid för 1:a pris SAM: Grundtid + 25 %. Minst tre fullföljande spann i klassen. 
Tid för 2:a pris SAM: Genomfört inom arrangörens maxtid. 

Tid för 1:a pris AM, GRL: Genomfört inom arrangörens maxtid.

Hopslagning av klasser: Får endast ske före start.

 Grundtid: Beräknas för varje klass, se avsnitt 3.9

4.7 Dragprov barmark

Gäller för: Samojedhund. 

Säsongsbegränsning: 1 oktober till 31 maj.

Allmänna krav: 2 varv på 5 km godkänns, dock inte fram och tillbaka. Omväxlande och kuperad terräng.

Temperatur: Får inte överstiga +10°C på meriteringsdagen. 

4.7.1 Alternativ 1  

Körstil: Skrinda 1 – 2 hundar.  Hunden ska dra skrinda, typ barnskrinda, med fyra hjul samt skakel. Föraren ska förflytta sig med cykel eller springande och får inte befinna sig före hunden. Föraren ska vara sammankopplad med ekipaget.

Distans: 10 km.

Tiden för meriteringen ska mätas vid exakt 10 km, distansen får aldrig understiga 10 km. Om banan skulle vara längre än 10 km ansvarar arrangören för att tiden för meriteringen mäts vid exakt 10 km.

Dragvikt: 1-spann 30 kg, 2-spann 45 kg. Om en eller flera tikar ingår i spannet reduceras draglasten med totalt 5 kg.

Godkänd tid för 1:a pris: 60 minuter. 

4.7.2 Alternativ 2

Körstil och klasser: Vagnsklass (hjulfordon med minst tre hjul, ej kickbike) 2 – 4-spann (en gemensam klass).

Distans: 2 x minst 10 km för spann med 4 eller färre hundar.  De två heaten ska vara på två på varandra följande dagar.

Övriga krav: Minst tre fullföljande spann i klassen.

Godkänd tid för 1:a pris: Grundtid + 10 %, dock minst 13 km/tim.  

 Grundtid: Se avsnitt 3.9     

5. Roller och ansvar   

5.1 Arrangören

Arrangören ansvarar för:

 1. Att i god tid inhämta de tillstånd som enligt lagar och förordningar krävs för arrangemangets genomförande.
 2. Att kontrollera att förare uppfyller kriterier under punkt 3.1.
 3. Att kontrollera att hunden är vaccinerad och registrerad enligt gällande bestämmelser.
 4. Att kontrollera att hunden har rätt ålder för att få delta.
 5. Att kontrollera att det genomförs viktkontroller vid målgång och att spannet har tillräcklig draglast under varje heat.
 6. Att det finns en av SKK godkänd meriteringsdomare vid de meriteringstillfällen som rasklubben godkänner.
 7. Att kontrollera banorna med tanke på säkerheten för hundar och förare.
 8. Att före start tillsätta en jury vid varje meriteringstillfälle
 9. Att det finns start- och målklockor som fungerar och är lätta att avläsa.
 10. Att det finns nummerlappar till alla startande.
 11. Att säkerställa att nummerlappar endast delas ut till förare som lämnat korrekt ifylld meriteringsblankett samt kopia på registreringsbevis på icke svenskregistrerade hundar till sekretariatet.
 12. Att det finns lämplig våg för att kunna genomföra viktkontroll av draglasten. Vikten ska noteras på meriteringsblanketten vid alla prov som kräver en minimivikt för godkänt resultat.
 13. Att det finns chipavläsare och att det genomförs ID-kontroll. Det ska göras stickprov vid målgång i alla meriterande klasser.
 14. Att kontrollera att alla tider är korrekt ifyllda på meriteringsblanketterna.
 15. Att en resultatlista färdigställs direkt efter meriteringens genomförande.
 16. Att underskriven resultatlista samt alla underskrivna meriteringsblanketter skickas till respektive rasklubbs meriteringssekreterare.

5.2 Rasklubbar

 1. Ansvarar för att varje år godkänna meriteringstillfällen där medlemmarna ges möjlighet att prova sina hundar på olika dragprov.
 2. Alla meriteringstillfällen ska vara godkända av rasklubbarna.
 3. En arrangör kan inte utlysa ett prov som meriterande utan rasklubbens skriftliga godkännande.
 4. Rasklubben måste i god tid inför säsongen utlysa godkända meriteringstillfällen.
 5. Alla meriteringar är officiella, dvs. alla resultat stambokförs i SKK:s databas.
 6. Om meritering genomförs i samarbete med klubb inom SDSF, har rasklubben ansvar för att inhämta meriteringsavgift.
 7. Om meritering genomförs i samarbete med klubb inom SDSF, har rasklubben ansvar för att informera arrangören om gällande meriteringsregelverk och säkerställa att en auktoriserad meriteringsdomare är inbokad på tävlingen.

5.3 Meriteringsdomare

Definition av meriteringsdomare: en person som är medlem inom SKK organisationen och som har genomgått meriteringsutbildningen i SPHK och har godkänd meriteringsdomarauktorisation hos SKK. Auktorisation följer efter genomförd utbildning. Meriteringsdomaren kan inte själv starta på meritering där denne är domare.

Meriteringsdomaren behöver inte nödvändigtvis själv göra allt arbete, men har det övergripande ansvaret för att meriteringen genomförs enligt SPHK:s meriteringsregelverk i samarbete med meriteringsledaren. Om meritering genomförs i samarbete med klubb inom SDSF, har meriteringsdomaren ansvar för att meriteringen genomförs enligt SPHK:s meriteringsregelverk. 

Meriteringsdomaren ansvarar för att:

 1. Meriteringen genomförs enligt gällande meriteringsregelverk.
 2. Kontrollera banorna med tanke på säkerheten för hundar och förare.
 3. Kontrollera att banornas skyltning är korrekt och tydlig.
 4. Kontrollera banlängderna.
 5. Kontrollera att det genomförs viktkontroller och att draglastens vikt noteras på meriteringsblanketterna för varje ekipage och per dag vid flerdagsprov.
 6. Kontrollera att det finns chipavläsare och att det görs kontroll av hundarnas ID märkning.
 7. Kontrollera att alla startande har officiella nummerlappar.
 8. Kontrollera att samtliga meriteringsblanketter är korrekt ifyllda.
 9. Kontrollera att antal hundar vid start och mål räknas och korrigeras på meriteringsblanketten.
 10. Skriva under den officiella resultatlistan. Tänk på att om flera raser meriterar på samma meriteringstillfälle så behövs ett original per rasklubb.
 11. Skriva under samtliga meriteringsblanketter och resultatlistor innan denne lämnat provplatsen.
 12. Den information och den resultatlista som domaren skriver under är det som går till registrering hos SKK.

5.4 Meriteringsledaren

Definition av meriteringsledare: en person som ansvarar för meriteringens tekniska genomförande på plats under provdagen. Meriteringsledaren har övergripande ansvar för meriteringens tekniska genomförande tillsammans med arrangören.  

Meriteringsledaren ska ha grönt kort eller likvärdig kunskap och tillräcklig erfarenhet för uppdraget. 

Meriteringsledaren ansvarar för:

 1. Att skriva under alla meriteringsblanketter efter genomförd meritering innan denne lämnar platsen.

5.5 Förarens ansvar

 1. Att fylla i meriteringsblanketten korrekt vad avser registreringsnummer. chipnummer, stamtavlenamn för samtliga hundar (förkortningar godkänns inte) samt förarens uppgifter mm.
 2. Att vara väl förtrogen med gällande regelverk innan start.

Notera att vid ofullständiga eller felaktiga uppgifter i meriteringsblanketten kan enstaka hund strykas eller helt spann diskvalificeras.          

Principer i meriteringsreglerna

Certifikat 

Vid utställning utdelas certifikat till bästa hund i bästa hanhunds-/tikklass som uppfyller krav på provmerit. Kravet på provmerit är detsamma som kravet för deltagande i bruksklass och gäller även vid utdelande av reservcertifikat

Utställningschampionat SE UCh

Krav för att få svenskt utställningschampionat (SE UCh):

 • Tre certifikat utdelade av minst två domare.
 • Minst ett av certifikaten ska ha utdelats tidigast när hunden uppnått åldern 24 månader och en dag.
 • Minst ett av certifikaten ska vara utdelat vid officiell utställning inom SPHK. Krav på godkänt dragprov enligt avsnitt 4 och bilaga 2.

Polarhundchampionat SE (polar) Ch

Krav för att få polarhundchampionat SE (polar)Ch:

 • Dragprov med 1:a pris enligt avsnitt 4 och bilaga 2.
 • Proven ska vara tagna under minst två säsonger.
 • Lägst Good vid kvalitetsbedömning efter 15 månaders ålder på utställning.
 • Godkända 1:a pris kan tillgodoräknas både för PDP-beteckning och SE (polar)Ch, utan inbördes ordning.

PDP-beteckning

 • PDP-beteckning visar att hunden är dragmeriterad.
 • Godkända 1:a pris kan tillgodoräknas både för PDP-beteckning och SE (polar)Ch, utan inbördes ordning.

Krav på meriter för titlar 

Ras Dragmeriter för bruksklass och certifikat på ut- ställning Dragmeriter för att erhålla SE UCh Dragmeriter för att erhålla SE (polar)Ch
Alaskan

malamute

 

1:a pris på dragprov 10 eller lägst ett 2:a pris på något av dragprov 20+, 60, 100+ eller 250+. Ett 1:a pris dragprov 20+, 60, 100+ eller 250+.

Alternativt:

Två 2:a pris dragprov 60,

100+ 

Tre 1:a pris på tre olika dragprovsvarianter; 

Dragprov 10, 20+, 60, 100+ eller 250+. 

 

Ett av proven i flerspann med minst 2 hundar. Minst ett av dragproven ska vara 100+ eller 250+

Grönlandshund

 

Lägst ett 2:a pris på något av dragprov 10, 20+, 60, 100+ eller 250+.

 

1:a pris dragprov 20+, lägst ett 2:a pris dragprov 60, 100+ eller 250+. Ett 1:a pris dragprov 10   och två 1:a pris på något av dragprov 60, 100+ eller 250+. 

Alternativt:

Tre 1:a pris på något av dragprov 20+, 60, 100+ eller 250+.

 

Ett av proven i flerspann med minst 2 hundar. 

Samojedhund

 

Ett 1:a pris på något av dragprov 10, barmark 1,

barmark 2 

 

Alternativt:

Lägst ett 2:a pris på något av dragprov 20+, 60, 100+ eller 250+.

Ett 1:a pris dragprov 10 eller 20+.

 

Alternativt:

Lägst ett 2:a pris på något av dragproven 60, 100+ eller 250+.

 

 

Fem 1:a pris med följande fördelning, utan inbördes ordning:

Ett 1:a pris dragprov 10  och två 1:a pris dragprov 20+   och två 1:a pris dragprov 60.  1:a pris dragprov 60 får ersättas med 1:a pris dragprov

100+ eller 250+. 

Siberian

husky

 

 

Lägst ett 2:a pris på något av dragprov 20+ eller 250+. Ett 1:a pris dragprov 20+ eller 250+. Alternativt:

Två 2:a pris på något av dragprov 20+ eller 250+. 

Tre 1:a pris dragprov 20+  eller 250+. 

Inget krav på fördelning.

 

Ras

 

Krav för Polar dragprov, PDP-beteckning

 

SAM

 

Ett 1:a pris dragprov 20+ samt ett 1:a pris dragprov 10, 60, 100+ eller 250+. Alternativt: Något eller bägge av ovan angivna förstapris kan var för sig bytas mot två 2:a pris.  

Ordlista  

 

ORDLISTA / ORDFÖRKLARING.

Här nedan följer förtydliganden av vissa ord, uttryck och benämningar som förekommer i dokumentet.

 

Lösa linor Hundarna springer inspända i linor som lätt går att böja/vika, exempelvis nylon eller tunna klädda vajerlinor. Detta gäller såväl stamlina som rumplinor och neckline. Vid anspänning med lösa linor får stamlinan inte vara så styv eller grov att den inte med lätthet kan rullas ihop.
Tävlingssekreterare Utses av SPHK C och handlägger meriterings- och tävlingsresultat. Svarar för kontakten med SKK vad gäller registrering av meriter. 
Meriteringssekreterare Utses av respektive rasklubb och handlägger det administrativa arbetet kring meriteringarna för den ras denne svarar för, samt förbereder det underlag som krävs för registrering av meriterna vilket denne i god tid förser tävlingssekreteraren med. 
PDP Polarhundsdragprov, en beteckning som synliggör att hunden har ett antal dragprov avlagda men ännu inte uppnått kraven för tilldelandet av SE(polar)Ch. 
Dragprov Utgörs av ett officiellt provtillfälle, inte nödvändigtvis en tävling, även om vissa provtyper körs i konkurrensklass så är det ett officiellt prov (meritering) som utlyses. Dragprov kan förkortas DP.