Nya riktlinjer för års- och fullmäktigemöten

I mars fattade SKKs Föreningskommitté beslut om att tillsvidare avråda från genomförande av fysiska års- och fullmäktigemöten inom organisationen. Kommittén införde även två tillfälliga mötestyper för att möjliggöra stämmor på distans under våren. Besluten fattades med förhoppningen att sommaren skulle innebära förändrade förutsättningar för att träffas i större grupper. När vi nu närmar oss juni finns det inget som tyder på att förhoppningen kommer att infrias.

Föreningskommittén har därför fattat nya beslut om års- och fullmäktigemöten utifrån de förutsättningar som av allt att döma kommer att bestå en tid framöver.

Kommittén avråder fortsatt SKKs medlemsorganisationer från att genomföra fysiska års- och fullmäktigemöten. Oavsett hur få eller många som vanligtvis brukar delta vid föreningens årsmöte är en betydande andel av organisationens medlemmar tillsvidare förhindrade att delta i större sammankomster. Det kan handla om direkta eller indirekta hinder, om faktiska eller upplevda, oavsett vilket innebär förutsättningarna att det saknas möjlighet till god föreningsdemokrati i samband med fysiska års- och fullmäktigemöten.

Mot den bakgrunden har Föreningskommittén beslutat att följande ska gälla under resten av 2020:

Klubbar med fler än 3 000 medlemmar ska genomföra sina års- och fullmäktigemöten digitalt. SKK erbjuder fortsatt de mötesformer som tidigare beslutats om, men de är inte längre tvingande. SKKs medlemsorganisationer kan framöver, i enlighet med de sedan tidigare fastställda regelverken och med iakttagande av de krav som Föreningskommittén specificerat, själva ansvara för genomförandet av sina års- och fullmäktigemöten.

Klubbar med färre än 3 000 medlemmar får en generell dispens att skjuta upp sina årsmöten till 2021 och då avhandla två verksamhetsår. Dispensen gäller under förutsättning att klubbens revisorer inte lämnat några anmärkningar på styrelsens förvaltning. Dispensen gäller inte heller om SKK, överordnad klubb, 1/3 av medlemmarna eller revisorerna begär att årsmöte ska genomföras digitalt. Reglerna för digitala möten är samma för alla klubbar, oavsett medlemsantal.

Klicka på länken nedan för att ta del av de nya riktlinjerna och de regler som tillsvidare gäller för digitala årsmöten.

 
För mer information besök SKKs hemsida