Revidering av rasklubbarnas stadgar

Revidering av rasklubbarnas stadgar 2024-01-01

Revidering innebär endast en förändring i § 9, moment 1, enligt följande:
§ 9 Styrelsen
Moment 1 – styrelsens organisation
Styrelsen består av ordförande och fyra, fem eller sex ordinarie ledamöter samt två ersättare.

Detta innebär att vid rasklubbens årsmöte beslutar mötet om antalet ordinarie ledamöter (§ 7, moment 5)

Anders Hörnlund
Ordförande