Betr. Uppdaterad information – Covid-19

 

Utifrån en samlad bild av de reaktioner som kommit på SKKs Centralstyrelses (CS) uttalande kring klubbverksamhet under sommaren och början av hösten 2020 från den 9 juni 2020 har en förnyad bedömning gjorts.

CS står kvar vid att känna en stor oro inför utvecklingen av pandemin. CS ser även fortsatt att SKK ska ta ett stort ansvar för att bidra till minskad smittspridning i samhället. Folkhälsomyndigheten (FHM) har infört lättnader i vissa av sina restriktioner. Den eventuella förändring av smittspridningen som kan komma att ske efter skolavslutningar och midsommarfirande avser CS att följa noga. Avstämningar kommer att göras var 14:e dag under sommaren och vid behov justerar CS sina rekommendationer.

CS avser inte i nuläget att ändra på tillämpningen avseende hur förbudet mot allmänna tillställningar med fler än 50 personer ska ske. Detta bland annat utifrån den exponering för fler än 50 personer som olika funktionärsgrupper kan utsättas för under samma dag. Detta ska ses som en säkerhetsmarginal för att säkerställa att förbudet efterlevs.

Följande gäller fortsatt tillsvidare:
- Ha god marginal till att uppnå maxgränsen på 50 personer då det vid viss verksamhet kan vara svårt att förutse hur många personer (hundägare, förare, familjemedlemmar, funktionärer, publik med flera) som kommer att närvara. Tillämpningen ska vara att det totala antalet personer som bevistar arrangemanget inte får överskrida 50 personer. Detta oavsett om alla personer är där samtidigt eller inte.

Gällande anlitande av funktionärer som tillhör en riskgrupp justeras CS uttalande enligt nedan:
- Arrangerande klubb bör inte anlita funktionär som tillhör någon riskgrupp

Värt att notera är att FHM fortfarande rekommenderar personer över 70 år att undvika nära fysiska kontakter.

Gällande reserekommendationen gör CS en justering enligt nedan:
-  Verksamheten bör ha en regional prägel. Resor till andra delar av landet bör undvikas och ska noga övervägas utifrån smittspridningsperspektivet.