Information från SPHKs extra årsmöte

Vid ordinarie årsmöte bifölls förslaget till nya stadgar inklusive tilläggsyrkanden. Eftersom förslaget inte bifölls med trefjärdedelars majoritet måste ett extra årsmöte hållas.

Den 27 juni 2022 höll SPHK ett extra årsmöte via ZOOM för att besluta om nya stadgar inklusive tilläggsyrkanden.

Följande tilläggsyrkanden ingår i förslaget

  • Alla medlemmar ska ha närvaro och yttranderätt vid fullmäktigemöte
  • Varje medlem och rasklubb ska ha motionsrätt
  • Protokoll, ska på begäran, göras tillgängliga för medlemmar

All information om det extra årsmötet har publicerats på samtliga hemsidor som har anknytning till SPHK.

SPHK har 1270 medlemmar, till mötet hade totalt 93 personer anmält intresse att delta. Av olika skäl blev det 77 personer som deltog på omröstningen. Årsmötet antog förslaget till stadgar. Resultatet av omröstningen kommer att presenteras när protokollet är justerat.

Förslaget till nya stadgar kommer nu att skickas till SKK/FK (föreningskommitté) som ska fastställa stadgarna.

Styrelsen