Arbetsgång SPHKs nya typstadgar och omorganisation

Typstadgar är ett malldokument som har arbetats fram av SKK/fk (föreningskommitté) under flera år. Samtliga rasklubbar och specialklubbar ska anpassa sina stadgar efter SKKs typstadgar. Förutom anpassning till respektive ras ska stadgarna vara lika inom SPHK.

I augusti 2021 skickade SKK/fk ut typstadgarna på remiss till specialklubben som i sin tur skickade ut till rasklubbarna för synpunkter. Rasklubbarna fick tre månader på sig för arbetet. De kunde även skicka in ett individuellt svar till SKK. Därefter hade SPHK en månad på sig att utarbeta ett remissvar. Svaret skulle vara SKK tillhanda senast den första december.

Under SPHKs arbetshelg fick alla som deltog komma med förslag på de personer som skulle arbeta med revideringen tillsammans med en representant från SKK. Arbetsgången för hur rasklubbar och SPHK C har arbetat med uppgiften uppfattas som odemokratiskt av ett par medlemmar. De pratar om hemlighetsmakeri, har krav på att arbetet ska vara transparant och att alla ska ha möjligheten att yttra sig osv.

SKK är en av Sveriges största ideella organisationer med 270 000 medlemmar och 1000 anslutna klubbar. Medlemmar måste lita på att förtroendevalda gör sitt jobb. Medlemmar kan heller inte förvänta sig att alla ska ha möjligheten att yttra sig i alla frågor, det är inte realistiskt. Arbetssättet följer SKKs riktlinjer och är en demokratisk process.

Arbetsgruppen påbörjade arbetet med stöd från Per-Inge Johansson SKK. SPHK är den enda specialklubb i SKK som har ett pilotprojekt med de nya stadgarna. Detta innebär att SPHK ligger ett år före alla andra rasklubbar och specialklubbar i SKKs organisation.

Rasklubbarnas stadgar är klara, det är SPHK C som fastställer rasklubbarnas stadgar. Detta gjordes den 21 december 2021. Rasklubbarna ska anta stadgarna på sina årsmöten. Vid ett majoritetsbeslut börjar de gälla 1 juli 2022.

Det är SKK som fastställer specialklubbens stadgar, även de är i det närmaste klara. Specialklubbens stadgar ska antas på kommande årsmöte, vid ett majoritetsbeslut börjar de gälla efter 1 juli 2022.

Stadgarna ska vara tillgängliga för medlemmarna två veckor innan årsmötet tillsammans med övriga årsmöteshandlingar.

Vad händer om rasklubbarna inte antar sina stadgar på årsmötet?
Då ska SPHK bjuda in rasklubbens styrelse för att tydliggöra tanken bakom typstadgarna. När SPHK och rasklubben enats får rasklubben kalla till ytterligare ett årsmöte för att anta stadgarna. SPHK har möjlighet att göra ändringar i rasklubbarnas stadgar nästa år om man upptäcker fel eller vill göra förbättringar.

SKK har gett SPHK rasansvaret med möjlighet att delegera det till rasklubben. Antar inte rasklubben stadgarna kommer den officiella rasklubben att upphöra och tillhör inte längre SKK/SPHK. Det innebär att den officiella statusen inom SKKs organisation försvinner. Alla handlingar med protokoll och ekonomi från rasklubben tillfaller SPHK. Medlemmarna i den före detta rasklubben får inte delta i de utställningar och arbetsprover som arrangeras av SPHK. Som medlem i SKK kan de registrera valpar, delta på utställningar och andra SKK aktiviteter.

Förslag till omorganisationen
År 1982 fattades ett principbeslut om distriktsindelning för att lättare kunna arrangera olika aktiviteter runt om i landet. Aktiviteter som inledningsvis var tävlingar, utställningar och träffar i största allmänhet. Idag består SPHKs organisation av 170 personer med olika funktioner, varav distrikten står för totalt 84 personer.

Distrikten har med allt färre aktiviteter hamnat längre och längre ifrån det ursprungliga principbeslutet! De har svårt att fylla poster, ett distrikt är vilande och några hänger på håret. Det är få eldsjälar som gör jobbet. Aktiviteter, meriteringar och utställningar arrangeras också av rasklubbarna.

Genom att föreslå årsmötet att lägga ner distrikten skulle distrikten slippa besväret med att årligen jaga ordförande, förtroendevalda till olika poster och inte allra minst valberedare. Det skulle frigöra medlemmar som skulle kunna tänka sig att inneha en post i SPHKs nya organisation. Antingen i en styrelse eller någon av de kommittéer som kommer att föreslås.

SPHK kommer inte att ta pengar från distrikten. Hur ekonomin ska hanteras framgår av stadgarna. När klubben upplöses som distriktsklubb i SPHK skall klubbens tillgångar och arkiv överlämnas till SPHK att användas på sätt som distriktets sista årsmöte beslutat.

Förslaget är att SPHK ska bestå av en styrelse. Utanför styrelsen ska det finnas kommittéer för till exempel arbetsprov, utställning, aktiviteter, Koppången och inte allra minst en gemensam avelsgrupp med representanter från respektive rasklubb. Representanter i respektive kommitté behöver inte ingå i styrelsen. Det finns heller inget som hindrar enskilda medlemmar att arrangera någon form av aktivitet, arbetsprov eller utställning enligt de riktlinjer som finns. Bidrag för aktiviteter kan sökas i vanlig ordning enligt de riktlinjer som finns.

Vad vinner då medlemmarna på omorganisationen?
SPHK får en betydligt mindre och mer överskådlig organisation, vi kan ägna oss åt sakfrågor.

Styrelsen
Svenska Polarhundklubben