Års- och fullmäktigemöten under 2021

Års- och fullmäktigemöten under 2021
SKKs Föreningskommitté har fattat följande beslut som rör årsmötessäsongen 2021:
  Fysiska års- och fullmäktigemöten
Föreningskommittén avråder under rådande omständigheter fortsatt från fysiska årsmöten. Avrådan sker mot bakgrund av medlemmars olika förutsättningar att delta i möten och de goda möjligheter som finns för att genomföra årsmöten digitalt.
  Distansmöten
SKK kommer fortsatt erbjuda de mötestyper som erbjöds under 2020; förenklat årsmöte och fullmäktigemöte på distans, regelverken för dessa möten kommer att uppdateras på vissa punkter. Föreningskommittén kommer dessutom ta fram ytterligare en årsmötestyp som möjliggör beslut i fler av stadgarnas dagordningspunkter.

Information om tillgängliga mötestyper kommer att publiceras på SKK.se under november.

Sedan tidigare har kommittén beslutat att klubbar får hitta egna lösningar för distansmöten under de förutsättningar och med beaktande av de krav som finns angivna på SKK.se.

  Generell dispens
De klubbar som avhållit årsmöte under 2020 meddelas generell dispens att skjuta fram årsmötet 2021 till 2022. Dispensen gäller under förutsättning att klubbens revisorer lämnat en ren revisionsberättelse.

Dispensen gäller inte om:
1. Klubben samlar fler än 3 000 medlemmar
2. SKK eller överordnad klubb begär att klubben ska genomföra sitt årsmöte
3. 1/3 av klubbens medlemmar begär årsmöte
4. Klubbens revisorer begär att årsmötet ska genomföras

Mandattider vid uppskjutna årsmöten
I de klubbar som skjutit fram sitt årsmöte 2020 till 2021 har Föreningskommittén beslutat att mandattiderna i styrelsen ska förlängas med ett år.

Vid årsmötet 2021 ska alltså de val genomföras som egentligen skulle ha genomförts vid årsmötet 2020.

Den ledamot som av något skäl inte vill eller har möjlighet att kvarbli under ett förlängt mandat har naturligtvis möjlighet att lämna sin post. I ett sådant läge ska fyllnadsval ske för den aktuella posten.