Kennelfullmäktige 2019

Den 28-29 sep 2019 hölls Kennelfullmäktige (KF) i Västerås. Det var två givande dagar med intensiva diskussioner i positiv anda.
Pekka Olson får fortsatt förtroende att leda Svenska Kennelklubbens Centralstyrelse, CS, i ytterligare 2 år.
Under första dagens förhandlingar avhandlades verksamhetsberättelse, disciplinnämnden redovisade sin verksamhet, verksamhetsplanen presenterades och flera yttranden följde.
På lördagskvällens bankett uppmärksammades de som fått ta emot Svenska Kennelklubbens förtjänsttecken där ibland Annelie Jönsson och Ylva Malmberg.  Hamiltonplaketten tilldelades Annika och ”Nisse” Uppström för sin uppfödning av samojeder. Det är den absolut finaste utmärkelse man kan få som uppfödare.
Dag två på KF började med de 32 motioner som lagts fram varav fyra drogs tillbaka. Besluten varierade, det var inte alltid som CS förslag till beslut gick igenom. En motion som, precis som väntat, gav upphov till debatt var den som gällde junior- och veteranchampionat.
En motion som för klubbar med arbetande hundar var viktig att yttra sig om.
SPHKs yrkande på motionen

Juniorcertifikat och registrering av juniorchampionat
Syftet med utställning är att få en avelsutvärdering. Rasstandarden är satt efter hundar som är färdigutvecklade och inte efter juniorer – Ytterst få juniorer passar in i standarden, det är en fråga om mognad och varierar bland raser.

Motionären menar att möjligheten till juniorcertifikat ökar antalet hundar vid utställning.
Då handlar motionen mer om pengar där juniorer blir ett verktyg för ökad inkomsten.

Motionären anser även att juniorcertifikat skulle leda till att tidigare kunna göra en utvärdering av avelsresultatet.
Ett junior championat har inte något kynologiskt värde, det går inte att utvärdera. Det är även stor risk att omogna hundar med en titel går för tidigt i avel. Detta är också ett hån mot de raser som har arbetsprover för att få championat. Ett juniorchampionat är inte aktuellt inom SPHK då vi har en lägsta ålder av 18 – 24 månader för att få genomföra ett arbetsprov.

Motionären anser att det ska vara en uppmuntran att registrera titlar
När en utställning blir en uppmuntran får vi fel fokus på avelsutvärderingen och uppmuntrar i stället till ett tävlingsmoment. Vi måste också fråga oss hur många valpköpare som har utställning som det primära? För en utomstående låter juniorchampionat fint – vad är värdet av det när vi inte vet något om framtiden. Många valpköpare kan inte skilja på championat och juniorchampionat.
Med detta som grund yrkade SPHK avslag på motionen om Juniorcertifikat och registrering av juniorchampionat.
I den frågan avslog Kennelfullmäktige till sist motionen. Samtliga beslut presenteras i protokollet som först ska justeras innan det publiceras.
Championatregler är och har varit en fråga där varje specialklubb har ett avgörande inflytande på regelverket som gäller för respektive ras, då det är kopplat till avelsarbetet inom rasen. Det var framförallt deltagare från jakthundsklubbarna och SPHK som yttrade sig. När det gäller den här typen av motioner är det viktigt att SPHK yttrar sig. SPHK har ett årsmötesbeslut på att SPHKs raser ska ha arbetsprover för att få championat.
Det är alltid viktigt att delta på årsmöten och kennelfullmäktigemöten. Då vi kan vara med och påverka framtiden.
 
 
Anders Hörnlund