Årsmöteshandlingar (1)

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE

Medlemmar i SPHK:s rasklubb för grönlandshund kallas härmed till årsmöte januari den 19:e.
Plats blir bystugan i Hamra.

.Motioner till årsmötet skall vara rasklubbens sekreterare tillhanda senast 3 veckor före årsmötet och de skall skickas till sekreterare Sofia Wallins vars mailadress är: sekreterare.grl@sphk.se.

Hamra ligger längs riksväg 310 mellan Västbacka (E45) och Los och bystugans koordinater är 61039’35.00”N, 14059’56.14”Ö.

Välkomna!

 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Förslag på dagordning vid SPHK:s rasklubb för grönlandshunds årsmöte den 19 januari 2019 i Hamra.

§ 1 Justering av röstlängden.
§ 2 Val av ordförande för årsmötet.
§ 3 Styrelsens anmälan av protokollförare.
§ 
4 Val av två justeringsmän tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordföranden skall justera protokollet.
§ 5 Beslut om eventuell närvaro- och yttranderätt.
§ 
6 Fråga om medlemmarna blivit stadgeenligt kallade.
§ 7 Fastställande av dagordningen.
§ 8 Styrelsens verksamhetsberättelse, årsbokslut med balans- och resultaträkning, redogörelse för arbetet med avelsfrågor samt revisorernas berättelse.
§ 
9 Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om dessa uppkommen vinst eller förlust.
§10 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.
§11a Styrelsens förslag till verksamhetsplan för verksamhetsåret 2019.
     b Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan.
     c Styrelsens förslag till rambudget.
     d Beslut om styrelsens förslag till rambudget.
§12 Val av ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen samt beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning.
§13 Val av två revisorer och två revisorsuppleanter.
§14 Val av valberedning.
§15 Val av representant till SPHK:s valberedning inför årsmötet 2019.
§
16 Beslut om omedelbar justering av punkterna 12-16.
§
17 Motioner och övriga ärenden som av styrelsen hänskjutits till årsmöte eller anmälts till styrelsen för behandling vid årsmöte.
– Inkomna motioner.
– Rasklubbens inre organisation och arbetssätt.
§
18 Mötet avslutas.

 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Verksamhetsberättelse 2018

Svenska Polarhundklubbens rasklubb för grönlandshund avger följande verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2018.

Styrelsen har haft följande sammansättning:
Ordförande                      Helen Söderström
Ledamot                         Carina Olsson
Ledamot                         Sofia Wallin
Ledamot                         Reinè Taekema
Ledamot                         Hélène Ouchterlony
Suppleant                       Josefin Dömstedt (tom post från och med sep 2018)
Suppleant                       Niklas Karlsson
Revisor                           Frank Ouchterlony
Revisorsuppleant              Jan-Olof Högström

Övriga funktionärer:
Avelsrådet                       Sittande styrelse
Valpförmedling &              Monica Hjelm och Maria Lütken
omplacering
Meriteringssekreterare       Sofia Wallin
Utställningar                    Hélène Ouchterlony
Kontaktperson i                Hélène Ouchterlony
domarfrågor
Valberedning                    Elin Mattsson & Sandra Tellström
Rasklubbens representant   Hélène Ouchterlony
valberedning för SPHK.
Materialförvaltare              Ulla Lindroth Andersson
Webbredaktör                   Lennart Andersson

Styrelsen har haft sju protokollförda sammanträden. Dessa har genomförts som telefonmöten.

Vid dessa möten har det diskuterats och planerats/förberetts för kommande aktiviteter. Förutom detta har styrelsen haft en arbetshelg i Stockholm där årets aktiviteter planerats och RAS har jobbats med.

Under 2018 har 18 hundar registrerats, varav 3 st importer. Inavelsgraden för rasen, beräknad på 5 generationer, ligger på 1.9%, d.v.s. väl under målet 2.5%.

Av de under 2011-2015 födda hundarna (173 st) har 23% HD-röntgats, vilket är under vårt mål på 60% röntgade hundar. Av de röntgade hade 14.5% resultat C, D eller E. Vårt mål är att denna siffra ska vara under 10%.

Den låga frekvensen av HD-undersökningar gör statistiken osäker.

Rasklubben hade årsmöte och meriteringarna, DP 60 och DP 10 i Hamra i januari -18. Det var meritering för samtliga polara raser och var ett lyckat arrangemang. Vid årsmötet deltog 16 personer varav 13 var röstberättigade.

Styrelsen hade en arbetshelg i juni då många från styrelsen samlades i Stockholm hemma hos Frank och Hélène Ouchterlony för att arbeta med styrelseuppdrag som vi har. En givande och effektiv helg då vi fick mycket utfört och planerat inför kommande evenemang.

Även i år hänvisades höstträffen till alaskan malamuteklubbens höstträff kallad Björnrundan.

Rasklubben har deltagit i december, tillsammans med SPHK:s övriga rasklubbar, vid Stockholms hundmässa i Älvsjö.

 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Verksamhetsplan för 2019

Rasklubben planerar att genomföra följande:

  • Arbeta för att öka förståelsen för och frekvensen av höftledsröntgen av våra hundar. Målet är att 60% av hundarna skall röntgas.
  • Fortsätta arbetet med RAS.
  • i alla diskussioner rörande avel av grönlandshund betona vikten av att enbart avla på psykiskt och fysiskt goda individer och att grönlandshunden är en arktisk slädhund och att det är de egenskaper som krävs för detta arbete som skall prioriteras vid val av avelsdjur.
  • Rasspecialutställning i samband med Gävle dalas distrikt i september.
  • Vi ska fortsätta verka för samarbete med övriga rasklubbar i avels/genetik-frågor.
  • Medverka vid Stockholms hundmässa i december tillsamman med SPHK:s övriga rasklubbar.
  • Genomföra meriteringar DP60 och DP10, samt årsmöte under januari 2020.
  • Genomföra en arbetshelg för styrelsemedlemmar för att på bästa möjliga vis planera inför kommande evenemang samt arbeta med de revideringar och andra pappersarbeten/planer som är i behov av styrelsearbete.