Rasspecifik Avelsstrategi

RASSPECIFIK AVELSSTRATEGI SAMOJEDHUND

Fastställt av SKK 2021-04-13. 

Vår avelsstrategi skall vara just RASSPECIFIK, vilket innebär att RAS inte handlar om en allmänt hållen allroundhund utan om de särdrag som rasen har utifrån dess rasstandard, egenskaper som bygger på rasens  historiska livsmiljö och användningsområde, samt nuvarande användningsområde (slädhund och  sällskapshund), dvs att arbeta fysiskt hårt och länge i ett högre tempo (skall vid meritering kunna konkurrera i  fart med Grönlandshunden) över tid i snö, samt vara ett trevligt sällskap och en familjemedlem mellan  arbetspassen. Både och i en och samma hund. Syftet med strategin är att bevara rasens ursprung och historia.  Avelsresultatet skall även syfta till att gynna den frilufts intresserade och den aktiva hundägarens förväntan på  sin fyrbenta vän som draghund och klövjehund i friluftslivet.

 Del 1 Förenklat RAS 
 Del 2  Fördjupat RAS 
 Del 3 Arkivmaterial

 

 

 

 

 

 

 

 RAS 2021 Del 1 & 2  
 Finns även i varje dokument

 

 

 

 

 

 

 

 

FÖRANKRING I RASKLUBBEN 

RAS för Samojedhund är väl förankrat och dokumenterat i rasklubben redan i samband med revideringen 2013. Även  denna revidering av RAS är väl förankrad och dokumenterad i rasklubben samt har sin grund i tidigare beslut från  rasklubben, SPHK och SKK. Medlemmarna har haft möjlighet att inledningsvis lämna sina synpunkter på arbetet via  enkäter och mail. Utvärdering och inriktningen för revideringen är lagd till handlingarna av årsmötet 2019. Vid  uppfödarmöten både 2019 och 2020 förankrades innehållet i RAS och dess inriktning. De uppfödare som haft åsikter om  hur arbetet skall bedrivas har uppmanats och påmints vid flera tillfällen att inkomma med skriftliga synpunkter under  arbetets gång. Alla åsikter som inkommit har bearbetats och på olika sätt omhändertagits. För vidare beskrivning av  förankringen se RAS del 2 – fördjupat RAS för Samojedhund sida 35-38. Samt under Del 3 Arkivmaterial för RAS  Samojedhund bilaga 1 och 12.