Tävlingsregler

TÄVLINGSREGLER

En version för utskrift hittar du här.

REGLER FÖR POLARDISTANS 2024
Tävlingen följer IFSS regelverk: International Federation of Sleddog Sports Race Rules och de nationella tävlingsreglerna samt de tilläggsregler som gäller för Polardistans (se nedan).

Alla deltagare ska ha läst och tagit del av Polardistans policy för hundhållning.

Polardistans 160 är på ca 160 km och Polardistans 300 är på ca 300 km.

Båda tävlingarna är öppna för registrerade polarhundar (RNB-raser) av raserna alaskan malamute, grönlandshund, samojedhund, siberian husky och A-hundar.

TILLÄGGSREGLER POLARDISTANS

 1. Kategorier:
  Klass A            alla raser.
  Klass RNB        alaskan malamute, grönlandshund, samojedhund och siberian husky.
  Klass RNB1      siberian husky.
  Klass RNB2      alaskan malamute, grönlandshund och samojedhund.
 2. Alla hundar som startar på PD160 och PD300 km ska vara lägst 18 månader på startdagen. Observera att vid meriteringarna DP100+ och DP250+ ska RNB2 hundar på startdagen vara minst 24 månader.
 3. Lägsta ålder för förare är 18 år på startdagen i alla klasser.
 4. Samtliga spann i pulkaklassen skall ha broms, oavsett spannstorlek.
 5. Pulkan/slädens storlek skall vara tillräcklig stor så att utrustning som vakuumförpackats även ryms i uppackat tillstånd.
 6. BGB-hake1/ i metall får inte användas i draglinor eller på skaklar. BGB-hakar får inte heller användas på stake-out eller i koppel inom tävlingsområdet.
 7. Fixlock2/ plasthake är godkänd i alla nacklinor.

1/                                             2/
                                                      

 1. Tävlingen har masstart inom sin respektive klass. Eventuellt kan hopslagning av klasser göras om det är få deltagare i klassen.
 2. Alla RNB hundar ska ha FCI-godkända stamtavlor. Alla hundar ska vara chipmärkta. Tatuering i örat godkänns inte. Vid registreringen kontrolleras registreringsbevis och vaccinationsintyg för RNB hundar och vaccinationsintyg för alla A-hundar.
 3. Förare och handlers som inte deltar i förar- och handlermötet tilldelas startförbud. Startavgiften återbetalas inte i dessa fall.
 4. I samband med registreringen i sekretariatet ska ALLA RNB spann lämna in meriteringsblankett och ALLA A-spann ska lämna in chiplista. Alla listor bör om möjligt vara ifylld på dator.
 5. OBS! Avsaknad av registreringsbevis i original för RNB spannen, ej uppfyllda vaccinationskrav, brister i den obligatoriska utrustningen eller att förare och handlers inte deltar i förar- och handlermötet medför startförbud. Startavgiften återbetalas inte i dessa fall.

KLASSER


*/  Om 5 eller 6 hundar vid start, ska minst 4 hundar i mål. Vid 7 eller 8 hundar vid start,
     ska minst 5 hundar i mål.

GRÖNT KORT, FÖRSÄKRING OCH ”COMPETITOR CONSENT FORM”
Svenska deltagare ska ha Grönt Kort och en privat olycks- och ansvarsförsäkring. Utländska förare måste kunna uppvisa dokumentation (gärna på engelska eller tyska) på en privat olycks- och ansvarsförsäkring, som täcker denna form av sportaktivitet, vid registrering i sekretariatet. ALLA deltagare ska lämna in en underskriven ”competitor consent form” i sekretariatet i samband med registreringen.

BANANS MÄRKNING
Banan går huvudsakligen längs markerade skoterleder där ledmarkeringen kompletteras med reglementsenliga skyltar med reflexer samt varningar vid vägövergångar. Vi följer IFSS regelverk för märkning och du kan läsa mer om detta på IFSS/SDSF hemsida.

EFTERSÖK OCH RÄDDNING
Eftersök- och räddningsinsatser kommer normalt att inledas 24 timmar efter sista kontakt. Därför bör onödiga stopp mellan checkpunkterna undvikas. Om en situation kräver att en sök- och räddningsåtgärd initieras tidigare kommer beslutet att tas av tävlingsorganisationen tillsammans med fjällräddningen/motsvarande. Deltagarna ska alltid ha tillräckligt med mat och utrustning för att klara sig på egen hand och klara av att ta hand om hundarna i minst 24 timmar.

Tidigast 24 timmar efter det att teamet har lämnat checkpoint kan föraren använda nödransonen för sig själv och hundarna. Det innebär att en förare alltid måste försäkra sig om att ha tillräckligt med mat till sig själv och hundarna när de lämnar checkpoint.

OBLIGATORISK UTRUSTNING
Listan på den obligatoriska utrustningen finns på hemsidan. Datum och tider för utrustningskontroll finns i programmet på hemsidan. Är utrustningen inte komplett och godkänd av tävlingsdomare beläggs spannet med startförbud. Utrustningskontrollen ska vara utförd före respektive förar- och handlermöte. Stickprovskontroller kommer att genomföras under tävlingen. Utrustningen kontrolleras även vid målgång.

Obligatorisk utrustning som är förlorad eller gått sönder under tävlingen kan ersättas på checkpoint mot ett tidstillägg på 1 timme. Ev. byte eller ersättning ska godkännas av tävlingsledaren/domaren/checkpointsansvariga och det ska noteras i checkpointpärmen och rapporteras till sekretariatet. Om det vid stickprovskontroll och/eller målgångskontroll saknas delar av den obligatoriska utrustningen får spannet ett tidstillägg på 3 timmar.

START och MÅL
Polardistans har masstart i samtliga klasser. Starten sker nere på isen vid Särna Camping. Datum och tider for starterna finns i programmet på hemsidan. Vid få startande i en klass kan klasserna komma att slås ihop. På startlinjen är det nerborrade stolpar i isen, en stolpe per spann. Det är viktigt att startlinan fästes nere vid isen. Det kommer att vara gott om tid för uppställning mellan klasserna innan start.

Det kommer att finnas några fordon och några funktionärer som hjälper spannen fram till startlinjen för den som vill ha hjälp.

Målgång är uppe framför huvudhuset på Särna camping. Tiden för sista målgång finns i programmet på hemsidan.

RENBETESLAND
Leden går i renbetesland, därför måste hundarna hållas under sträng kontroll. Deltagare är ansvariga för eventuella skador som ett spann orsakar på renar.

VETERINÄRHANDBOK
Vid registreringen får varje deltagare en veterinärhandbok. Denna skall lämnas till veterinären vid checkpoint i samband med den obligatoriska veterinärkontrollen. Ett spann får inte lämna checkpointen utan att veterinärhandboken har signerats.

 • Inga hundar får sättas av utan veterinärbesiktning. Alla avsatta hundar skall noteras i veterinärhandboken. Veterinären kan när som helst begära en ombesiktning innan ett spann får fortsätta tävlingen eller kräva en ombesiktning på nästa checkpoint.
 • Ombesiktning kan även krävas på checkpointen för Polardistans 160 km.
 • Skador på hundar skall rapporteras till veterinären och noteras i veterinärhandboken. Veterinären rapporterar skador till tävlingsledningen.
 • Det är deltagarens ansvar att se till så att veterinärhandboken signeras
 • Vid målgång skall veterinärhandboken lämnas till veterinären som kontrollerar spannet.
 • Borttappad veterinärhandbok medför diskvalificering!

HUNDBRICKOR
Alla hundar som startar på Polardistans ska vara märkta med hundbrickor som fästs i hundarnas halsband. Hundbrickorna erhålls vid vaccinationskontrollen i sekretariatet i samband med registreringen.

VILDMARKSCHECKPOINT
Längs banan finns en checkpoint som den tävlande måste passera. Polardistans 300 passerar checkpointen två (2) gångar och Polardistans 160 en (1) gång. På checkpointen finns det möjlighet att få vatten och halm samt lämna en skadad eller sjuk hund. Den tävlande har ansvar för att en lämnad hund hämtas från checkpoint av handler.

Sista tid för passering av checkpointen finns i programmet på hemsidan. Spannet ska ha lämnat checkpointen vid den angivna tidpunkt. Spann som lämnar checkpointen efter denna tidpunkt är avstängda från tävlingen. Stängningstidpunkten kan förlängas av tävlingsjuryn.

Om förare går in i bil/husbil/husvagn/hus eller liknande får han/hon inte fortsätta tävlingen.

OBLIGATORISK VILA
Polardistans 160 har en (1) obligatorisk vila på 20 minuter, som tas ut på vildmarkscheckpointen i Öjvasseln. Vilan kan förlängas om så önskas. Vänligen meddela funktionären vid ankomst till checkpoint om du planerar en längre vila.

Polardistans 300 har två (2) obligatoriska vilor – en vila på fyra (4) timmar och en vila på sex (6) timmar. Dessa ska tas ut på vildmarkscheckpointen i Öjvasseln och kan inte tas ut på ett stopp. Vilorna kan tas ut i frivillig ordning. Vilorna kan förlängas om så önskas.

FÖRAR- OCH HANDLERMÖTE
Förar- och handlermötet är obligatoriskt för förare och handlers. Datum och tider för möten finns i programmet på hemsidan.

HANDLER
Handlern får hjälpa till vid start och i målområdet för att ta hand om förares hundar. På checkpoint får handlern hjälpa till med att leda spannen in till och ut från checkpointen samt hjälpa spannet fram till anvisad plats. Handlern får stå vakt bakom släden om föraren sover, men får inte på något sätt hjälpa till med hundarna. Endast förarens egen handler får vistas runt spannet på checkpoint området.

När spannet har parkerats på anvisad parkeringsstolpe, ska stolpen markeras med ekipagets startnummer (gäller endast PD300). Handlern eller föraren ansvarar för att ha med sig startnumret som erhålls i sekretariatet vid registreringen. Startnumret sätts fast på parkeringsstolpen och spannet parkeras vid samma stolpe vid andra (2:a) passeringen, detta för att begränsa ev. smittspridning.

Avsatta hundar tas emot av handlern vid den anvisade viloplats. Inga hundar får tas ur tävlingen utan att en veterinär har besiktigat hunden!

Om en förare inte har en egen handler ska detta meddelas i sekretariatet vid registreringen. Om en handler ska hjälpa flera spann så ska även detta meddelas vid registreringen.

DEPÅ OCH DEPÅSÄCK – gäller endast för PD300
Föraren har med sig egna säckar som handlern ansvarar för att de finns på anvisad plats på checkpointen. Säckarna ska vara tydligt märkta med namn och startnummer. En depåsäck får endast innehålla kall eller torr hundmat (inte blötlagd eller uppvärmd och inga kylväskor/boxar) samt ett hundtäcke till varje hund med tillhörande filt. Föraren hämtar själv sina depåsäckar från anvisad plats och returnerar tom/använda säckar till samma plats. Handlern ansvarar för att hämta tomma/använda säckar från chechpointen. Detta gäller också om spannet avbryter tävlingen. Kontroll av depåsäckar kommer att genomföras.

OBS! Endast hundmat, hundtäcken och filtar till hundarna får finnas i depåsäcken.

VATTEN OCH HALM
Vatten och halm finns på checkpointen till alla spann. Vattendunkar skall returneras till samma plats som den hämtats ifrån så fort som möjligt. Det är handlerns ansvar att plocka bort halmen, enligt funktionärernas anvisningar, när spannet lämnar checkpointen.

NUMMERVÄSTAR
I samband med registreringen i sekretariatet erhålls förarväst som föraren ska ha på sig under hela tävlingen. Även handlerväst delas ut i samband med registreringen och handlern ska vara iförd denna väst så snart han/hon hjälper spannet vid start och mål samt på checkpointområdet.

HUNDAR I BIL
Hundar som under tävlingen tas in i bil/husbil/husvagn/hundsläpp/box, hus eller liknande får inte fortsätta tävlingen.

HJÄLP
En funktionär och/eller handlern får hjälpa till med att styra spannet in och ut från checkpoint. Funktionärerna anvisar plats för kortare eller längre stopp. Förare har inte rätt att ta emot någon annan hjälp under tävlingen annat än för att styra, bromsa och hålla spannet vid checkpoints. Hjälp att dra i gång spannet är inte tillåtet.

Vid trasig släde/pulka/skida/stav får föraren ta emot hel släde/pulka/skida/stav från handlern. Överlämningen ska ske på checkpoint om inte annat är godkänt. Bytet ska godkännas av domaren, tävlingsledaren eller den checkpointansvariga. Föraren ska packa om själv och sedan lämna den trasiga släden/pulkan/skidan/staven till handlern. 

I övrigt får ingen hjälp ges under tävlingen.

DÖD HUND
Om en hund dör under tävlingen ska den transporteras till checkpoint/mål. Hunden skall transporteras i släden och vara övertäckt vid ankomst till checkpoint/mål. Föraren ska vid ankomsten kontakta veterinär eller tävlingsledning. Om möjligt ska föraren eller dennes handler förvarna veterinär eller tävlingsledaren om att en hund har dött. Om möjligt kan hunden hämtas upp på annan avtalad plats. Föraren kan fortsätta tävlingen om en första kontroll visar att hunden har dött av andra orsaker än vanvård.

PROTEST
Eventuell protest ska meddelas skriftligen på anvisad blankett, senast en (1) timme efter målgång.