Tävlingsregler

REGLER FÖR POLARDISTANS 2022
Vill du skriva ut reglerna i PDF format – klicka här.

Tävlingen följer IFSS regelverk; International Federation of Sleddog Sports Race Rules, samt de tilläggsregler som gäller för Polardistans (se nedan).

Alla deltagare ska ha läst och tagit del av Polardistans policy för hundhållning.

Polardistans 160 är på ca 160 km och Polardistans 300 är på ca 300 km.
Båda tävlingarna är öppna för registrerade polarhundar av raserna Alaskan malamute, Grönlandshund, Samojedhund, Siberian husky, Canadian eskimo dog och Jakutskaja laika.
För första gången i Polardistans historia öppnas 300 km tävlingen även för A-hundar.

Polardistans 300 km har tilldelats IFSS/WSA världsmästerskapstitel i långdistans.
Polardistans 160 km genomförs som vanligt, dock utan mästerskapsstatus.

DID-nr krävs för att du ska kunna registrera din anmälan till PD300. Har du inget DID-nr tar du kontakt med din nationella klubb under IFSS/WSA.
Det krävs inget DID-nr för att du ska kunna registrera din anmälan till PD160.

TILLÄGGSREGLER POLARDISTANS

 1. Kategorier
  a. RNB1: siberian husky.
  b. RNB2: Alaskan malamute, Grönlandshund, Samojed, Canadian eskimo dog och Jakutskaja laika.
  c. RNB: sammanslagning av RNB1 och RNB2 (pulkaklass).
  d. A/Open: andra hundar än registrerade RNB
 2. Alla hundar som startar på PD160 och PD300 km ska vara lägst 18 månader på startdagen.
 3. Herrar och damer deltar i samma klass.
 4. Lägsta ålder för förare är 18 år på startdagen.
 5. Hundarna får anspännas i par i pulkastil.
 6. Samtliga spann i pulkaklassen skall ha broms, oavsett spannstorlek.
 7. Pulkan/slädens storlek skall vara tillräcklig stor så att utrustning som vakuumförpackats även ryms i uppackat tillstånd.
 8. BGB-hake 1/ i metall får ej användas i slädhundstil.
  I pulkastil enbart om de är fästa i fasta skalmar.
 9. Fixlock 2/ plasthake är godkänd i alla nacklinor.
 10. Tävlingen har masstart inom sin respektive klass, eventuell hopslagning av klasser kan göras om det är få deltagare i klassen.
 11. Alla RNB-hundarna ska ha FCI godkända stamtavlor. Alla hundar ska vara chipmärkta. Endast tatuering i örat godkänns inte. Vid registreringen kontrolleras registreringsbevis och vaccinationsintyg för RNB-hundar och vaccinationsintyg för alla A-hundar.
 12. Förare och handler som inte deltar i förar- och handler mötet tilldelas startförbud. Startavgiften återbetalas inte i dessa fall.
 13. I samband med registreringen i sekretariatet ska ALLA RNB-spann lämna in meriteringsblankett och ALLA A-spann ska lämna in chiplista. Alla listor bör vara ifylld på dator.
 14. OBS! Avsaknad av registreringsbevis i original för RNB-spannen, ej uppfyllda vaccinationskrav, brister i den obligatoriska utrustningen eller att förare och handler inte deltar i förar- och handler mötet medför startförbud. Startavgiften återbetalas inte i dessa fall.

1/                     2/
           

LAGLEDARE
Varje nation måste utse en lagledare, som är arrangörens kommunikatör och informatör till alla tävlande från respektive nation.

Lagledaren måste prata engelska och ska anmäla sig i sekretariatet så fort som möjligt vid ankomst till Särna. Lagledaren har obligatorisk närvaro på de förarmöten där tävlande från hans/hennes nation deltar.

KLASSER
Antal hundar vid start och i mål i respektive klasser:

Klasser

Antal hundar

Vid start

I mål

RNB MD 160 pulka

Max 4

1

RNB1 MD 160 släde 8

Max 8

4/5 *

RNB2 MD 160 släde 8

Max 8

4/5 *

RNB LD 300 pulka

Max 4

1

RNB1 LD 300 släde 8

Max 8

5

RNB1 LD 300 släde 12

Max 12

7

RNB2 LD 300 släde 8

Max 8

5

OPEN LD 300 släde 8

Max 8

5

OPEN LD 300 släde 12

Max 12

7

*/ Om 5 eller 6 hundar vid start, ska minst 4 hundar i mål.
Om 7 eller 8 hundar vid start, ska minst 5 hundar i mål.

GRÖNT KORT, FÖRSÄKRING OCH ”COMPETITOR CONSENT FORM”
Svenska deltagare ska ha Grönt Kort och en privat olycks- och ansvarsförsäkring. Utländska förare måste kunna uppvisa dokumentation (gärna på engelska eller tyska) på en privat olycks- och ansvarsförsäkring, som täcker denna form av sportaktivitet, vid registrering i sekretariatet. ALLA deltagare ska lämna in en underskriven ”competitor consent form” i sekretariatet i samband med registreringen.

BANANS MÄRKNING
Banan går huvudsakligen längs markerade skoterleder, där ledmarkeringen kompletteras med reglementsenliga skyltar med reflexer samt varningar vid vägövergångar.

EFTERSÖK OCH RÄDDNING
Eftersök- och räddningsinsatser kommer normalt att inledas 24 timmar efter sista kontakt. Därför bör onödiga stopp mellan checkpoints undvikas. Om en situation kräver att en sök- och räddningsåtgärd initieras tidigare, kommer beslutet att tas av arrangören tillsammans med fjällräddningen/motsvarande. Deltagarna ska alltid ha tillräckligt med mat och utrustning för att klara sig på egen hand och klara av att ta hand om hundarna i minst 24 timmar.
Tidigast 24 timmar efter det att teamet har lämnat checkpoint kan föraren använda nödransonen för sig själv och hundarna. Det innebär att en förare alltid måste försäkra sig om att ha tillräckligt med mat till sig själv och hundarna när de lämnar checkpoint.

OBLIGATORISK UTRUSTNING
Listan på den obligatoriska utrustningen finns på hemsidan. Datum och tider för utrustningskontroll finns i programmet på hemsidan. Är utrustningen inte komplett och godkänd av tävlingsdomare beläggs spannet med startförbud. Utrustningskontrollen ska vara utförd före respektive förar- och handler möte. Spannen som startar i de första start grupperna besiktigas med förtur. Stickprovskontroller kommer att genomföras under tävlingen. Utrustningen kontrolleras även vid målgång.
Obligatorisk utrustning som är förlorad eller gått sönder under tävlingen kan ersättas på checkpoint mot ett tidstillägg på 1 timme.
Eventuellt byte eller ersättning ska godkännas av tävlingsledaren/domaren/checkpointsansvariga och det ska noteras i checkpointpärmen samt rapporteras till sekretariatet. Om det vid stickprovskontroll och/eller målgångskontroll saknas delar av den obligatoriska utrustningen får spannet ett tidstillägg på 3 timmar.

START & MÅL
Polardistans har masstart i samtliga klasser. Starten sker nere på isen vid Särna Camping. Datum och tider för starterna finns i programmet på hemsidan. Vid få startande i en klass kan klasser komma att slås ihop. På startlinjen finns det nerborrade stolpar i isen, en stolpe per spann. Det är viktigt att startlinan fästes nere vid isen. Det kommer finnas gott om tid för uppställning mellan klasserna innan start.

Det kommer att finnas några fordon och några funktionärer som hjälper spannen fram till startlinjen för den som vill ha hjälp.

Målgång är uppe framför huvudbyggnaden på Särna camping.
Sista målgång är fredag den 4 mars kl. 13.00.

RENBETESLAND
Leden går i renbetesland, därför måste hundarna hållas under sträng kontroll. Deltagare är ansvariga för eventuella skador som ett spann orsakar på renar.

VETERINÄRHANDBOK
Vid registreringen får varje deltagare en veterinärhandbok. Denna skall lämnas till veterinären vid checkpoint i samband med den obligatoriska veterinärkontrollen. Ett spann får inte lämna checkpointen utan att veterinärhandboken har signerats.

Dessutom gäller att:
➢  Inga hundar får sättas av utan veterinärbesiktning. Alla avsatta hundar ska noteras i veterinärhandboken. Veterinären kan när som helst begära en ombesiktning innan ett spann får fortsätta tävlingen eller kräva en ombesiktning på nästa checkpoint.
➢  ombesiktning kan även krävas på checkpointen för Polardistans 160 km.
➢  skador på hundar skall rapporteras till veterinären och noteras i
veterinärhandboken. Veterinären rapporterar skador till tävlingsledningen.
➢  det är deltagarens ansvar att se till så att veterinärhandboken signeras.
➢  vid målgång skall veterinärhandboken lämnas till veterinären som kontrollerar
spannet.
➢ borttappad veterinärhandbok medför diskvalificering!

HUNDBRICKOR
Alla hundar som startar på Polardistans ska vara märkta med hundbrickor som fästs i hundarnas halsband. Hundbrickorna erhålls vid vaccinationskontrollen i sekretariatet i samband med registreringen.

CHECKPOINT
Längs banan finns en checkpoint som den tävlande måste passera. Polardistans 300 passerar checkpointen två (2) gånger och Polardistans 160 en (1) gång. På checkpointen finns det möjlighet att få vatten och halm samt lämna en skadad eller sjuk hund. Den tävlande har ansvar för att en lämnad hund hämtas från checkpoint av handler.

Sista tid för passering av checkpointen är fredagen den 4 mars kl. 04.00. Spannet ska ha lämnat checkpointen vid denna tidpunkt. Spann som lämnar checkpointen efter denna tidpunkt är avstängda från tävlingen. Stängningstidpunkten kan förlängas av tävlingsjuryn.

Om förare går in i bil/husbil/husvagn/hus eller liknande får han/hon inte fortsätta tävlingen.

OBLIGATORISK VILA
Polardistans 160 har ett obligatorisk stopp på 10 minuter på checkpointen i Öjvassla. Under dessa 10 minuter kollar en veterinär igenom spannet. Finns det minsta anmärkning på någon hund, kan veterinären begära ett längre stopp eller en ombesiktning inom den tidsram som överenskommit mellan veterinären och föraren.

Polardistans 300 har två (2) obligatoriska vilor – en vila på fyra (4) timmar och en vila på sex (6) timmar. Dessa ska tas ut på checkpointen i Öjvassla och kan inte tas ut på ett stopp. Ordningen är 4 timmars vila vid första passeringen och 6 timmar vid andra passeringen. Vilan kan förlängas om så önskas.

FÖRAR- OCH HANDLERMÖTE
Förar- och handlermötet är obligatoriskt för förare och handler. Datum och tider för möten finns i programmet på hemsidan.

HANDLER
Handlern får hjälpa till vid start- och i målområdet för att ta hand om förarens hundar. På checkpoint får handlern hjälpa till med att leda spannet in till och ut från checkpointen, samt hjälpa spannet fram till anvisad plats. Handlern får stå vakt bakom släden om föraren sover, men får inte på något sätt hjälpa till med hundarna. Endast förarens egen handler får vistas runt spannet på checkpoint området.

När spannet har parkerats på anvisad parkeringsstolpe, ska stolpen markeras med ekipagets startnummer (gäller endast PD300). Handlern eller föraren ansvarar för att ha med sig startnumret som erhålls i sekretariatet vid registreringen. Startnumret sätts fast på parkeringsstolpen och spannet parkeras vid samma stolpe vid andra (2:a) passeringen, detta för att begränsa ev. smittspridning.

Handlern och föraren kan träffas inom det markerade området runt elden. Avsatta hundar tas emot av handlern vid det markerade området runt elden. Inga hundar får tas ur tävlingen utan att en veterinär har besiktigat hunden!

Om en förare inte har en egen handler ska detta meddelas i sekretariatet vid registreringen. Om en handler ska hjälpa flera spann så ska även detta meddelas vid registreringen.

DEPÅ OCH DEPÅSÄCK – gäller endast för PD300
Föraren har med sig egna säckar som handlern ansvarar för att de finns på anvisad plats på checkpointen. Säckarna ska vara tydligt märkta med namn och startnummer. En depåsäck får endast innehålla kall eller torr hundmat (inte blötlagd eller uppvärmd och inga kylväskor/boxar) samt ett hundtäcke till varje hund med tillhörande filt. Föraren hämtar själv sina depåsäckar från anvisad plats och returnerar tomma/använda säckar till samma plats. Handlern ansvarar för att hämta tomma/använda säckar från checkpointen. Detta gäller också om spannet avbryter tävlingen. Kontroll av depåsäckar kommer att genomföras.
OBS! Endast hundmat, hundtäcken och filtar till hundarna får finnas i depåsäcken.

VATTEN OCH HALM
Vatten och halm finns på checkpointen till alla spann. Vattendunkar skall returneras till samma plats som de hämtats från, så fort som möjligt. Det är handlerns ansvar att plocka bort halmen på funktionärernas anvisningar, när spannet lämnar checkpointen.

NUMMERVÄSTAR
I samband med registreringen i sekretariatet erhålls förarväst som föraren ska ha på sig under hela tävlingen. Även handlerväst delas ut i samband med registreringen och handlern ska vara iförd denna väst så snart han/hon hjälper spannet vid start och mål samt på checkpointområdet.

HUNDAR I BIL
Hundar som under tävlingen tas in i bil/husbil/husvagn/hundsläp/box/hus eller liknande får inte fortsätta tävlingen.

HJÄLP
En funktionär och/eller handler får hjälpa till med att styra spannet in och ut från checkpoint. Funktionärerna anvisar plats för kortare eller längre stopp. Förare har inte rätt att ta emot någon annan hjälp under tävlingen annat än för att styra, bromsa och hålla spannet vid checkpoints. Hjälp att dra igång spannet är inte tillåtet.

Vid trasig släde/pulka/skida/stav får föraren ta emot hel släde/pulka/skida/stav från handlern. Överlämningen ska ske på checkpoint om inte annat är godkänt. Bytet ska godkännas av domaren, tävlingsledaren eller den checkpointansvarige. Föraren ska packa om själv och sedan lämna den trasiga släden/pulkan/skidan/staven till handlern.

I övrigt får ingen hjälp ges under tävlingen.

DÖD HUND
Om en hund dör under tävlingen ska den transporteras till checkpoint/mål. Hunden ska transporteras i släden och vara övertäckt vid ankomst till checkpoint/mål. Föraren ska vid ankomsten kontakta veterinär eller tävlingsledning. Om möjligt ska föraren eller dennes handler förvarna veterinär eller tävlingsledaren om att en hund har dött. Om möjligt kan hunden hämtas upp på annan avtalad plats. Föraren kan fortsätta tävlingen om en första kontroll visar att hunden har dött av andra orsaker än vanvård.

PROTEST
Eventuell protest ska meddelas skriftligen på anvisad blankett, senast en (1) timme efter målgång. Protestavgiften är 300 kr.