Tävlingsregler

Tävlingen följer IFSS regelverk, International Federation of Sleddog Sports Race Rules.

Ytterligare finns det tilläggsregler för Polardistans (se nedan) samt alla deltagare ska ha läst och tagit del av Polardistans hundhållnings policy.

Tävlingarna är ca 160 km respektive ca 300 km och är enbart öppna för registrerade polarhundar av raserna alaskan malamute, grönlandshund, samojedhund och siberian husky.

PD300 är under 2020 års tävling tilldelat WSAs lång distans världsmästerskaps status. PD160 har inte WSA mästerskaps status.

TILLÄGGS REGLER POLARDISTANS

 1. Kategori B: alaskan malamute, grönlandshund och samojed
  Kategori C: siberian husky
 2. Alla hundar som startar på PD160 och PD 300 km ska vara 18 månader på startdagen.
 3. Herrar och damer kör i samma klass i båda stilar och alla klasser.
 4. Minimumålder för förare är 18 år i alla klasser.
 5. Hundarna får anspännas i par i pulkastil.
 6. Samtliga spann i pulkaklassen skall ha broms, oavsett spannstorlek.
 7. Pulkan/slädens storlek skall vara tillräcklig stor så att utrustning som vakuumförpackats även ryms i uppackat tillstånd.
 8. I släde B får fast mittskalm används, men den får maximalt vara 10 mm tjock och glasfiberstången ska vara klädd. Nacklinor ska ha hakar av plast, varianten med gummilina och träpluggar/-pinnar, s.k. eskimåkrokar samt den minsta (3/8”) varianten av pistolhakar i mässing är även godkända.
 9. BGB-hake 1/ i metall får ej användas i slädhundstil och i pulkastil enbart om de är fästa i fasta skalmar.
 10. Tävlingen har masstart inom sin respektive klass, eventuell hopslagning av klasser kan göras om det är få deltagare i klassen.
 11. Hundarna ska vara registrerade och chipmärkta. Tatuering i örat godkänns inte. Vid registreringen kontrolleras registreringsbevis och vaccinationsintyg.
 12. Förare och handler som inte deltar i förar- och handlermötet får startförbud. Startavgiften återbetalas inte i dessa fall.
 13. Meriteringsblankett ifylld på dator och i 2 exemplar ska lämnas in i sekretariatet i samband med registreringen. Denna blankett används även som chiplista.
 14. OBS! Avsaknad av registreringsbevis i original, ej uppfyllda vaccinationskrav, brister i den obligatoriska utrustningen eller att förare och handler inte deltar i förar- och handlermötet medför startförbud. Startavgiften återbetalas inte i dessa fall
 15. Antal hundar vid start och i mål i respektive klasser:
Klasser Antal hundar
Vid start I mål
MD 160 pulka/nordisk Max 4 1
MD 160 släde/nome B 8 Max 8 4/5 *
MD 160 släde/nome C 8 Max 8 4/5 *
LD 300 pulka/nordisk Max 4 1
LD 300 släde/nome B8 Max 8 5
LD 300 släde/nome B12 Max 12 7
LD 300 släde/nome C 8 Max 8 5
LD 300 släde/nome C 12 Max 12 7

*/
Vid 5 eller 6 hundar vid start, ska minst 4 hundar i mål.
 Vid 7 eller 8 hundar vid start, ska minst 5 hundar i mål

GRÖNTKORT OCH FÖRARFÖRSÄKRAN

Svenska deltagare ska ha Grönt Kort och en privat ansvarsförsäkring. För utländska förare gäller ”musher pass” och/eller dokumentation (gärna på engelska eller tyska) på privat ansvarsförsäkring, som täcker denna form av sportaktivitet, ska uppvisas vid registrering i sekretariatet.

BANANS MÄRKNING

Banan går huvudsakligen längs markerade skoterleder, där ledmarkeringen kompletteras med reglementsenliga skyltar med reflexer samt varningar vid vägövergångar. Vi följer IFSS regelverk för märkning och du kan läsa mer om detta på IFSS/SDSF hemsida www.draghundsport.se

EFTERSÖK OCH RÄDDNING

Eftersök- och räddningsinsatser kommer normalt att inledas 24 timmar efter sista kontakt. Därför bör onödiga stopp mellan checkpunkterna undvikas. Om en situation kräver att en sök- och räddningsåtgärd initieras tidigare, kommer beslutet att tas av tävlingsorganisationen tillsammans med fjällräddningen/motsvarande. Deltagarna ska alltid ha tillräckligt med mat och utrustning för att klara sig på egen hand och klara av att ta hand om hundarna i minst 24 timmar.
Tidigast 24 timmar efter det att teamet har lämnat checkpoint kan mushern använda nödmaten för sig själv och hundarna. Det innebär att en musher alltid måste försäkra sig om att ha tillräckligt med mat till sig själv och hundarna när de lämnar checkpoint.

OBLIGATORISK UTRUSTNING

Listan på den obligatoriska utrustningen finns på hemsidan. Datum och tider för utrustningskontroll finns i programmet på hemsidan. Är utrustningen inte komplett och godkänd av tävlingsdomare beläggs spannet med startförbud. Utrustningskontrollen ska vara utförd före respektive förar- och handlermöte. Spannen som startar på tisdagen besiktigas med förtur under måndagen. Stickprovskontroller kommer att genomföras under tävlingen. Utrustningen kontrolleras även vid målgång.

Obligatorisk utrustning som är förlorad eller gått sönder under tävlingen kan ersättas på checkpoint mot ett tidstillägg på 1 timme. Ev. byte eller ersättning ska godkännas av tävlingsledaren/domaren/checkpointsansvariga och det ska noteras i checkpoint pärmen och rapporteras till sekretariatet. Om det vid stickprovskontroll och målgångskontroll saknas delar av den obligatoriska utrustningen får spannet ett tidstillägg på 3 timmar.

START

Polardistans har masstart i klasser nere på isen vid Särna Camping. Datum och tider for startarna finns i programmet på hemsidan. Vid få startande i en klass kan klasserna komma att slås ihop. På startlinjen är det nerborrade stolpar i isen, en stolpe per spann. Det är viktigt att startlinan fästes nere vid isen. Det kommer att vara gott om tid för uppställning mellan klasserna innan start.

Det kommer att finnas fordon och funktionärer som hjälper spannen fram till startlinjen för dem som vill ha hjälp.

Målgång är uppe framför huvudhuset på Särna camping. Sista målgång är fredag den 6 mars kl. 16.00.

RENBETESLAND

Leden går i Renbetesland, därför måste hundarna hållas under sträng kontroll. Deltagare är ansvariga för eventuella skador hans/hennes spann orsakar på renar.

VETERINÄRHANDBOK

Vid registreringen får varje deltagare en veterinärhandbok. Denna skall lämnas till veterinären vid checkpoint i samband med den obligatoriska veterinärkontrollen. Ett spann får inte lämna checkpointen utan att veterinärhandboken har signerats

 • Inga hundar får sättas av utan veterinärbesiktning. Alla avsatta hundar skall noteras i veterinärhandboken. Veterinären kan när som helst begära en ombesiktning innan ett spann får fortsätta tävlingen eller kräva en ombesiktning på nästa checkpoint.
 • Ombesiktning kan även krävas på checkpointen för Polardistans 160.
 • Skador på hundar skall rapporteras till veterinären och noteras i veterinärhandboken. Veterinären rapporterar skador till tävlingsledningen.
 • Det är deltagarens ansvar att se till så att veterinärhandboken signeras.
 • Vid målgång skall veterinärhandboken lämnas till veterinären som kontrollerar spannet.
 • Borttappad veterinärhandbok medför diskvalificering

HUNDBRICKOR

Alla hundar som startar på Polardistans ska vara märkta med hundbrickor som fästs i hundarnas halsband. Hundbrickorna erhålls vid vaccinationskontrollen i sekretariatet i samband med registreringen. En depositionsavgift på 200 kr betalas vid registreringen i sekretariatet. Var uppmärksam på att betalningen måste göras med kort, vi kan inte ta emot kontanta pengar. Depositionsavgiften återbetalas vid returnering av hundbrickorna i sekretariatet efter avslutad tävling, dock senast lördag den 7 mars kl. 12.00. Om mer än hälften av hundbrickorna saknas återbetalas inte depositionsavgiften.

CHECKPOINT

Längs banan finns en checkpoint som den tävlande måste passera. Polardistans 300 passerar checkpointen två (2) gångar och Polardistans 160 en (1) gång. På checkpointen finns det möjlighet att få vatten samt lämna en skadad eller sjuk hund. Den tävlande har ansvar för att en lämnad hund hämtas från checkpoint av handler.

Sista tid för passering av checkpointen är fredagen den 6 mars kl. 06.00. Spannet ska ha lämnat checkpointen vid denna tidpunkt. Spann som lämnar checkpointen efter denna tidpunkt är avstängda från tävlingen. Stängningstidpunkten kan förlängas av tävlingsjuryn.

OBLIGATORISK VILA

Polardistans 160 har en obligatorisk vila på två (2) timmar, som tas ut på checkpoint i Öjvassla.

Polardistans 300 har två (2) obligatoriska vilor – en vila på sex (6) timmar och en vila på fyra (4) timmar. Dessa ska tas ut på checkpointen i Öjvassla och kan inte tas ut på ett stopp. Ordningen är dock valfri och vilan kan förlängas om så önskas. Vid vila är det förarens ansvar att se till att varje hund har en egen liggmadras (liggunderlag) och tillgång till filt eller täcke. Detta kan föraren transportera i släden eller förvara i depå under tävlingen.

FÖRAR- OCH HANDLERMÖTE

Förar- och handlermötet är obligatoriskt för förare och handler. Datum och tider för möten finns i programmet på hemsidan.

HANDLER

Handler får hjälpa till vid start och målområdet för att ta hand om förares hundar. På checkpoint får handler hjälpa till med att leda spannen in till och ut från checkpointen samt hjälpa spannet fram till anvisad plats. Handlern får stå vakt bakom släden om föraren sover, men får inte på något sätt hjälpa till med hundarna.Endast förarens egen handler får vistas runt spannet på checkpoint området.

När spannet har parkerats på anvisad parkeringsstolpe, skall stolpen markeras med ekipagets startnummer (gäller endast PD300). Handler eller föraren ansvarar för att ha med sig startnumret som erhålls i sekretariatet vid registreringen. Startnumret sätts fast av en funktionär på parkerings stolpen och spannet parkeras vid samma stolpe vid andra (2:a) passeringen. Detta för att begränsa ev. smittspridning.

Handlers och förare kan träffas inom det markerade området runt elden. Avsatta hundar tas emot av handlern vid det markerade området runt elden. Inga hundar får tas ur tävlingen utan att en veterinär har besiktigat hunden!

Om en förare inte har en egen handler ska detta meddelas i sekretariatet vid registreringen. Om en handler ska hjälpa flera spann så ska även detta meddelas vid registreringen.

DEPÅ OCH DEPÅSÄCK (ENDAST POLARDISTANS 300)

OBS! Endast hundmat, liggmadrass och filt till hundarna får finnas i depåsäcken.

Föraren har med sig egna säckar som handler ansvarar för att de finns på anvisad plats på checkpointen. Säckarna ska vara tydligt märkta med namn och startnummer. Depåsäck får endast innehålla kall eller torr hundmat (inte blötlagd eller uppvärmd och inga kylväskor/boxar) samt en egen *liggmadrass (alternativt liggunderlag) till varje hund med tillhörande filt. Föraren hämtar själv sina depåsäckar från anvisad plats och returnerar tom/använda säckar till samma plats. Handler ansvarar för att hämta tomma/använda säckar. Detta gäller också om spannet avbryter tävlingen. Kontroll av depåsäckar kommer att genomföras. OBS! Endast hundmat, liggmadrasser och filtar får finnas i depåsäcken.

*Liggmadrass ersätter halm i år på Polardistans, godkänt av jordbruksverket.

VATTEN

Vatten finns på checkpointen till alla spann. Vattendunkar skall returneras till samma plats som den hämtats ifrån så fort som möjligt.

NUMMERLAPP OCH VÄSTAR

I samband med registreringen i sekretariatet erhålls en nummerlapp (orange) som ska finnas på släden/pulkan under hela tävlingen. Ytterligare en förarväst erhålls som föraren ska ha på sig under hela tävlingen. Även handlerväst delas ut i samband med registreringen och handlers ska vara iförd denna väst så snart han/hon hjälper spannet vid start och mål samt på checkpoint området. Nummerlapp, förarväst och handlerväst skall lämnas till funktionär vid målgången. Debitering utgår för icke returnerade västar.

HUNDAR I BIL

Hundar som under tävlingen tas in i en bil, ett hus eller liknande får inte fortsätta tävlingen.

HJÄLP

Funktionär eller handler får hjälpa till med att styra spannet in och ut från checkpoint. Funktionärerna anvisar plats för kortare eller längre stopp. Förare har inte rätt att ta emot någon annan hjälp under tävlingen annat än för att styra, bromsa och hålla spannet vid checkpoints. Hjälp att dra igång spannet är inte tillåtet.

Vid trasig släde/pulka/skida/stav får föraren ta emot hel släde/pulka/skida/stav från handlern. Överlämningen ska ske på checkpoint om inte annat är godkänt. Bytet ska godkännas av domaren, tävlingsledaren eller den checkpointansvariga. Föraren ska packa om själv och sedan lämna den trasiga släden/pulkan/skidan/staven till handlern. I övrigt får ingen hjälp ges under tävlingen.

DÖD HUND

Om en hund dör under tävlingen ska den transporteras till checkpoint/mål. Hunden skall transporteras i släden och vara övertäckt vid ankomst till checkpoint/mål. Föraren ska vid ankomsten kontakta veterinär eller tävlingsledning. Om möjligt ska föraren eller dennes handler förvarna veterinär eller tävlingsledaren om att en hund har dött. Om möjligt kan hunden hämtas upp på annan avtalad plats. Föraren kan fortsätta tävlingen om en första kontroll visar att hunden har dött av andra orsaker än vanvård.

PROTEST

Eventuell protest ska meddelas skriftligen på anvisad blankett, senast en (1) timme efter målgång. Protestavgiften är 300 kr.

1/