RAS

Här följer SPKHs rasklubb för alaskan malamute RAS
-Ras och avelsspecifika strategier

Här kan du ladda ned dokumentet

Rasklubbens årsmöte den 24 februari 2005 godkände det första förslaget av RAS. Arbetet med 
RAS hade då pågått i nästan två års tid.

Mindre revideringar av RAS har skett löpande sedan 2005. 

Under 2006 hade inte rasklubben någon rasträff/uppfödarträff eftersom huvudklubben SPHK 
hade en avels- och uppfödarkonferens, för de fyra polara raserna, det året.

Sedan 2007 har RAS minst diskuterats och gåtts igenom en gång per år, på rasklubbens 
rasträffar. Diskussionerna som förts kring ras och avelsspecifika strategier på rasträffarna 
ligger till grund för de revideringar som gjorts i dokumentet. Information om hur arbetet med 
RAS har gått har också presenterats på rasklubbens årliga medlemsmöte varje år i november.
Inbjudan till rasträffen och medlemsmöten till alla medlemmar har gjorts via SPHK:s 
medlemstidning Polarhunden samt inbjudan har funnits parallellt på rasklubben hemsida. 
Vid rasträffen 2008 lades en extra stor fokus på RAS eftersom en större uppdatering var 
planerad under 2009/2010.

Rasklubben försökte sig även med en personlig inbjudan under 2009 till alla uppfödare som 
hade registrerat en kull de senaste 5 åren för att få fler deltagare samt att få ett större 
intresse för de två stora dokumenten som rasklubben jobbade med under den perioden: RAS 
och raskompendium inför SPHK:s exteriördomarkonferens mars 2010. 

Protokoll från alla rasträffar och medlemsmöten har varje år funnits tillgängliga på klubbens 
hemsida för de som inte deltog på rasträffar/möten. 

Vid ett flertal tillfällen har rasklubbens avelsråd och styrelse använt sig av medlemstidningen 
Polarhunden och via denna påmint om målen i RAS och informerat om hur vi låg till.
Ordförande har också via medlemstidningen uppmanat medlemmarna att ta kontakt med 
styrelsen eller avelsråd om något bör uppmärksammas i RAS under den pågående 
uppdateringen. 

Styrelsens och avelsrådets förslag till ett nytt uppdaterat RAS låg ute på klubbens hemsida i 
en 3 veckors tid innan styrelsen gick igenom och gjorde siste justeringarna innan RAS togs på 
styrelsens arbetshelg april 2011.

Alla ändringar, omformuleringar och tillägg är markerade i kursiv stil.