Organisationsöversyn

Översyn av SPHKs organisation

Bakgrund
Svenska Polarhundklubben (SPHK) är en specialklubb inom Svenska Kennelklubben (SKK) med ansvar för fyra olika raser. Våra hundar är arbetande hundar och SPHK har valt att ansluta sig till Svenska Draghundsportförbundet (SDSF), som i sin tur är anslutet till Riksidrottsförbundet. SPHK är också anslutet till World Sleddog Association (WSA). SPHK har liksom flera andra specialklubbar inom SKK en komplex organisation.

Uppdrag
SPHKs styrelse gav vid sitt sammanträde den 10 november 2013 följande uppdrag:

”Att se över SPHKs organisation är ett långsiktigt arbete och diskuterades senast vid arbetshelgen. En mindre arbetsgrupp tillsätts med uppgift att klargöra nuvarande organisation, att föreslå minst två ytterligare alternativ och att beskriva för och nackdelar för de olika förslagen. I arbetet måste såväl tillhörigheten till SKK som Draghundsportförbundet beaktas. Arbetet ska redovisas på nästa styrelsemöte.

Styrelsen beslutar utse att Jan-Olof Högström, Ninni Hjortvall och Agneta N Hörnlund att ingå i arbetsgruppen.”

Arbetssätt
Arbetsgruppen har jobbat på följande sätt:

  1. Arbetsgruppen tittade på hur SKK är organiserat och hur andra specialklubbar har organiserat sig.
  2. Gruppen gjorde en beskrivning av SPHKs nuvarande organisation och analyserade den ur olika aspekter.
  3. Tre organisationsvarianter togs fram och analyserades utifrån diskussionen på arbetshelgen.
  4. Arbetsgruppen lämnade en rapport till SPHKs styrelse med rekommendationer till fortsatt arbete.
  5. Rapporten diskuterades vid styrelsens sammanträde den 10-11 maj och arbetsgruppen fick fortsatt uppdrag att fördjupa sig i ett av förslagen (nr 4) och redovisa på kommande arbetshelg i augusti 2014.
  6. Rapporten inklusive det fördjupade arbetet (nr 5) presenterades och diskuterades på arbetshelgen den 8-10 augusti. Förslagen skulle därefter lämnas till distrikt och rasklubbar för fortsatt diskussion och läggas ut på hemsidan.

Sammanfattning
De olika modellerna inklusive dagens organisation redovisas i bilaga 1-5.

Nuvarande organisation
Förutom att många medlemmar upplever organisationen som komplex kräver den många funktionärer. Mängden funktionärer har tidigare diskuterats. Nuvarande organisation innebär att var femte medlem är funktionär. Dessutom krävs extra funktionärer vid olika arrangemang.

Trots komplexiteten har nuvarande organisation många fördelar vad gäller t ex arbetet med rasfrågor, samarbetet mellan raserna och lokala aktiviteter. Utan lokal förankring kan det vara svårt med aktiviteter. Nuvarande organisation med distrikt underlättar lokala aktiviteter och samarbete mellan rasklubbarna.

Det är lätt att bara se till utställningar och provtillfällen/tävlingar. Dessa medlemsgrupper är ofta väldigt engagerade. Flertalet medlemmar tillhör inte de här grupperna och en viktig uppgift för SPHK är att få med även dessa på olika aktiviteter. Då krävs ett lokalt engagemang.

Nationella aktiviteter samordnas centralt. Ett problem med nationella aktiviteter är ibland att engagera arrangörer och funktionärer. Även vid nationella aktiviteter behövs oftast lokal kännedom.

Bara rasklubbar
Förslaget bygger på att grunden i verksamheten är de fyra rasklubbarna. Respektive rasklubb sköter sina egna aktiviteter. De har i sin tur möjlighet att samordna sig med gemensamma sektioner för olika ändamål.

Rasklubbar och sektioner
Förslaget bygger på de fyra rasklubbarna. Centralt finns olika sektioner som svarar för olika aktiviteter såsom drag/tävling, utställning och andra aktiviteter.

Distrikt och avelsråd
Förslaget bygger på att grunden för all verksamhet är de olika distrikten och ett gemensamt avelsråd med undersektioner för respektive ras som ansvarar för arbetet med rasfrågor.

Bedömning

Vad är viktigast
Arbetsgruppens bedömning är att det viktigaste i SPHKs organisation som en specialklubb inom SKK är dels att arbeta med rasfrågor och dels att engagera så många medlemmar som möjligt i olika aktiviteter för att både hundar och hundägare ska få ett bra liv. Själva rasarbetet kräver att det finns personer som arbetar med detta för respektive ras och för att få aktiviteter krävs ett lokalt engagemang. Detta är också grunden för nuvarande organisation.

Störst problem
Ett av de största problemen i den nuvarande organisationen är att själva organisationen kräver många funktionärer (cirka en femtedel av medlemmarna) och att det är svårt att få medlemmarna att vara aktiva. Det kan bli stora krav på dem som sitter i styrelserna att själva anordna aktiviteter förutom styrelsearbetet. Organisationen är komplex och det är delvis ett pedagogiskt problem att förstå de olika regelverk vi måste följa.

Det klassiska sättet att lösa ett problem är att ändra organisationen, men det är inte alltid det rätta. En bra organisation kan däremot underlätta arbetet.

Helhet/rasvis
En principiell fråga är vilken hänsyn som ska tas till helheten dvs att det är fyra polara raser som kan samverka. Alternativet är att varje ras sköter sig själv. För de största raserna är det inga större problem, medan det för de mindre raserna innebär stora begränsningar.

Centralt/lokalt
En annan viktig fråga är vad som kan och ska göras centralt kontra vad som ska göras lokalt. Vid diskussioner om ekonomin har denna fråga kommit upp. Exempelvis gemensam hemsida, medlemstidning, medlemshantering mm kostar pengar, men totalt sett blir det billigare än om varje rasklubb ska sköta sitt. SKK kräver dessutom en gemensam ingång till SPHK och exempelvis exteriördomarkonferenser måste arrangeras gemensamt.

Rekommendation

  • Arbetsgruppen rekommenderar att innan styrelsen tar ställning för en helt ny organisation bör en översyn av nuvarande organisationsstruktur och stadgar övervägas. Om behovet av funktionärer minskas/samordnas har nuvarande organisation många fördelar vad gäller samverkan mellan raserna och lokala aktiviteter.
  • Under arbetet bör SKK involveras.
  • I processen är det viktigt att distrikt och rasklubbar involveras.

Organisationsgenomgång 2014-10-16